OÜ Spetsialist Meedia
Erika 14, 10416 Tallinn
(Arsenal keskuse B-korpuse teisel korrusel)
Eesti
eb@spetsialistmeedia.ee
Printer Eelvaade

Veebikeskkonna www.eb.ee kasutustingimused


 1. Üldsätted
  1. Veebikeskkonna www.eb.ee (edaspidi veebikeskkond) omanik ja haldaja on OÜ Spetsialist Meedia (edaspidi EB), äriregistri kood 11416175, tegevusaadress: Erika 14, 10416 Tallinn, tel. 680 1680, e-post eb@spetsialistemeedia.ee.
  2. Veebikeskkonna kasutustingimused on täitmiseks kõigile EB veebikeskkonna kasutajatele (edaspidi kasutaja).
  3. EB on perioodiline väljaanne mille üheks väljundiks on veebikeskkond, kus kasutajad võivad avaldada ja kasutada infot ehitusobjektide ja hangete kohta, teha pakkumisi, avaldada hankeid ning kasutada muid EB poolt pakutavaid teenuseid, mille kirjeldused on toodud veebikeskkonna vastavates alajaotustes.
  4. EB kontrollib ja täiendab, kuid ei vastuta veebikeskkonnas esitatud teabe õigsuse, täpsuse, täielikkuse, aktuaalsuse ega esitatud info abil toimuvate või mittetoimuvate tehingute eest. EB ei sekku kasutajate omavaheliste lepingute sõlmimisse ega vastuta nende vahel sõlmitud lepingute nõuetekohase täitmise eest.
  5. Kõikide teadete ja informatsiooni vahetamine kasutaja ja EB vahel toimub elektroonilises vormis ja vajadusel telefoni teel veebikeskkonnas avaldatud kontaktandmetel.
  6. EB võib teha oma äranägemisel muudatusi kasutustingimustes ja hinnakirjas, teavitades eelnevalt kasutajaid olulistest muudatustes.
 2. Materjalid ja autoriõigus
  1. EB veebikeskkonnas esitatud informatsiooni ja materjalide kasutamise ja avaldamise õigus kuulub EB-le.
  2. EB võib veebikeskkonda, seal esitatud materjali ja teabe koosseisu, struktuuri, sisu jms igal ajal vastavalt oma äranägemisele asendada, täiustada, kustutada ja muul moel muuta.
  3. Veebikeskkonnas on esitatud linke teiste isikute poolt pakutavatele materjalidele ja teenustele. Lingitud materjalidele klikkides lahkub kasutaja EB veebikeskkonnast ja lingitud veebilehe kasutamisele võivad kehtida teistsugused tingimused, mis ei laiene EB-le ega kasutajale.
  4. Kõik autoriõigused veebikeskkonnas esitatud materjalidele kuuluvad EB-le või on EB-le antud ulatuses, mis lubab nende kasutamist veebikeskkonnas.
  5. Kasutaja võib veebikeskkonnas avaldatud autoriõigusega kaitstud teoseid avalikult kasutada viidates EB-le kui allikale, teavitades sellisest tegevusest EB-d e-posti teel.
 3. Isikuandmete töötlemise põhimõtted
  1. EB töötleb isikuandmeid, mille veebikeskkonna kasutajad on EB-le edastanud (kuulutuste tekstides, teenuse tellimisel, foorumi, kommentaaride vahendusel jms). Isikuandmete edastamine EB-le ei ole kohustuslik.
  2. Kasutaja on kohustatud veebikeskkonna kasutajaks registreerumisel ja selle kasutamisel esitama enda kohta õiged andmed.
  3. Kasutaja annab nõusoleku kasutustingimustes kirjeldatud ulatuses isikuandmete töötlemiseks eesmärgiga tagada teenuste kvaliteet ja kättesaadavus, samuti laiendada, parendada, personaliseerida ja muul viisil arendada teenuseid.
  4. EB võib edastada nende kasutajate isikuandmeid, kes ei ole tähtajaks EB-le osutatud teenuste eest tasunud, ka võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso jmt) ja maksehäireid kajastavatele ettevõtjatele nagu Krediidiinfo jmt, kes võivad neid töödelda krediidiotsuste langetamise eesmärgil vastava isiku poolt hallatavas maksehäirete registris.
  5. EB ei anna isikuandmeid üle kolmandatele isikutele ega avalikusta, välja arvatud kasutustingimustes sätestatud juhtudel.
  6. EB lubab, et kasutab klientide poolt sisestatud või muul moel tema käsutusse saabunud isiklikku teavet ainult eesmärkidel, mis vastavad isikuandmete kaitse poliitikale.
 4. Reklaam
  1. Veebikeskkonnas on võimalik esitada reklaambännereid. Bännerite suuruse ja tasu kohta on teave esitatud veebikeskkonna vastavas alajaotuses. Reklaami tellimiseks tuleb EB-le esitada avaldus, täites selles kohustuslikud väljad ning lisades sellele soovi korral bänneri faili. EB-l on õigus esitatud materjali muuta, kooskõlastades muudatused enne reklaami avaldamist kasutajaga. EB-l on õigus reklaami avaldamisest keelduda, kui selle sisu või vorm rikub seadusest, heast tavast või kasutustingimustest tulenevaid nõudeid.
  2. Enne reklaami avaldamist tasub Tellija arve reklaami perioodi või selle etapi eest. Arve tähtajaks tasumata jätmise korral on EB-l õigus reklaami esitamine lõpetada, nõuda kahju hüvitamist ja kasutada teisi õiguskaitsevahendeid.
 5. Tasulise teenuse kasutaja õigused ja kohustused
  1. Registreerudes tasulise teenuse kasutajaks nõustub klient EB veebikeskkonna kasutustingimustega ja saab veebikeskkonna kasutusõiguse piiramatu arvu paroolide ja 24/7 ligipääsuga.
  2. Tasulise teenuse kasutaja täidab Tellimiskirjas kõik vajalikud väljad ja valib vastavalt oma soovile makseperioodi pikkuse, millest sõltub teenuse hind.
  3. EB esitab elektroonilisel teel regulaarselt ettemaksuarveid vastavalt veebikeskkonnas avaldatud hinnakirjale ja kasutaja poolt tehtud valikule. Kasutaja tasub arved kehtestatud tähtaja jooksul.
  4. Tähtaegselt tasumata arvetelt on EB-l õigus nõuda viivist 0,1% tähtaegselt tasumata summalt päevas. Tähtaegselt tasumata arved võib EB edastada võlgade sissenõudmisega tegelevale isikule (inkasso), kusjuures kasutaja kohustub kandma kõik tähtaegselt tasumata jäetud maksete sissenõudmisega seotud kulud.
  5. Registreerunud tasulise teenuse kasutaja vastutab oma ettevõttele väljastatud paroolide eest ja tagab, et need ei satu kolmandatele isikutele. Ettevõttest lahkunud töötaja paroolide sulgemise soovi kohta tuleb viivitamatult saata vastav teade EB e-postile. Vastasel juhul EB ei vastuta selliste paroolidega veebikeskkonda sisenemise eest ja kasutajal püsib teenuse eest tasumise kohustus.
  6. EB annab kasutajale teavet kasutajaga seotud paroolide kohta vastava soovi saamisel e-posti teel 1 tööpäeva jooksul.
  7. Kasutajal on õigus loobuda ja lõpetada EB tasulise teenuse kasutamine, täites eelnevalt kehtivad kohustused EB ees ja teavitades EB-d vastavast soovist kirjalikult e-posti teel üheselt mõistetaval viisil. Saadetud loobumiskiri ei oma tagasiulatuvat mõju.
  8. EB garanteerib takistusteta töö veebikeskkonnas vaid juhul, kui kasutaja arvuti on seadistatud järgmiselt:
   • veebibrauser Mozilla Firefox, Opera, Internet Explorer 8 või uuem, Google Chrome või Safari.
   • Javascript ja Cookies tugi on sisse lülitatud.
   • arvuti ekraaniresolutisoon on 1024x800 pikslit või suurem.
   • lairiba internetiühendus.
 6. Lõppsätted
  1. Kasutustingimused kehtivad nende aktsepteerimisel kasutaja poolt ja kehtivad kasutaja ja EB vaheliste õigussuhete kehtivuse ajal, mille algust ja lõppu saab kirjalike allikatega kinnitada. Kasutajal on õigus kasutustingimustest taganeda 14 päeva jooksul nende aktsepteerimisest.
  2. EB-l on õigus omal valikul kas piirata või tühistada kasutaja veebikeskkonna kasutamisõigus ning mitte võimaldada tal uuesti kasutajaks registreeruda juhul, kui kasutaja rikub kasutustingimusi või neist tulenevaid kohustusi, kui ta on esitanud väära või eksitavat informatsiooni või käitub muul moel EB ja teiste kasutajate huve kahjustavalt.
  3. Määramatud jõud - EB ei vastuta ühegi kahju eest, mis tulenevad välismõjudest või teistest sarnastest olukordadest ega ka tegevuse ettenägematu lõpetamise eest. Välismõju, mis ei võimalda EB-l täita võetud kohustusi, annab õiguse lõpetada teenuse osutamine kuni olukorra muutumiseni.
  4. Veebikeskkonna kasutamisest tulenevatele õigussuhetele kasutaja ja EB vahel kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.
  5. Veebikeskkonna kasutamisest tekkinud vaidlusi püüavad kasutaja ja EB lahendada läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendab vaidluse Harju Maakohus.