Infotöötlemise OÜ
Tehnika 133-4
10139 Tallinn
Eesti
eb@eb.ee
  Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!


31
Kuursaal Spordihall Pereelamu Pereväljak Uusna puhke- ja vabaajakeskus Traktorid

30
Narva puiduterminal Jõgeva depoo Lao-ja totmishooned Põlevkiviõli, eridiiselkütus Ärihoone Suvilad/elamud Kuurort-kompleks Kivist tasapinnad

27
Jääspordikeskus Elektriliini trassid Viljandimaa elektrivõrgud Vee- ja kanalisatsioonitorustik Ohtlikud jäätmed Viilhall Veetöötlusjaam Gaasitrass Tallinna Läänemere Gümnaasium Tallinna Kuristiku Gümnaasium Ärihoone, elamud

26
Hoolekandeküla Eesti Lennuakadeemia Keskus Poldri tee Pargiinventar Elva depoo Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitorustikud ja -rajatised Saverna külakeskus Kesklinna Lastepolikliinik

25
Kalaturismikeskus Urissaare liivamaardla Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Võru Maavalitsuse ehitusjärelevalve Maakaabel

24
Narva kodutute öömaja Elu-ja ärihoone Hooldekodu Tuletõrje- ja päästedepoo Elamurajoon Ojamaa allmaakaevandus Vee- ja kanalisatsioonitorustik Elektriautode laadimiskohad

23
Nurga talutee Lasteaia ventilatsioonitööd Tõsteseade

20
Keskpinge kaabel Kanalisatsioonitorustik Ärihooned Vallamaja

19
Mastivõimsuslülitid Telemehhaniseeritud jaotusalajaam Lasketiir Juuru lasteaed-hooldekodu Vinni koostootmisjaam Sirgala kaevevälja kraavidevõrk Elektrijaam

18
Korterelamu Haldus- ja korrashoiuteenus Haldus- ja korrashoiuteenus Äri-ja büroohoone Müügikiosk ja -müügiletid Teisaldatavad tribüünid

17
Ühiskondlikud hooned Soojatorustikud Haabersti linnaosa valitsuse haldushoone Tõstamaa-Potsepa maaparandussüsteem Laekvere vee- ja kanalisatsioonivõrk Viljandi Lossipark

16
Keila linna arengukava Tuletõrje kuivhüdrant Büroopinnaga korterelamu Elamud Ühepereelamu krundid Metsavenna talu Elamud

13
IVKHK ühiselamu Kanalisatsioonitorustik 330 kV õhuliinid Liinikoridoride hooldustööd Koristusteenus Kaubavaguni alusvanker Puurkaevpumplad ja reoveepuhasti Järvamaa KHK võimla, Järva maavalitsuse hoone

12
Ühisveevärgi- ja kanalisatsioonisüsteemid Vabaõhumuuseum Korterelamu Järve linnaosa objektid Koeralooga sild LNG terminal

11
Kanalisatsioonitorustik Äri- ja tootmishooned Korterelamu Pargi tänava kanalisatsioonitorustikud Jääkreostuse likvideerimine Keila depoo

10
Geovõrk Kaplisääre ja Ristna jahisadam Puhkemaja Isoleerlukud Kortermajade energiatõhusad renoveerimisprojektid Krootuse lasteaed Viru ja Rannu rabad Lasteaed Rukkilill ja Hoolekandeasutus Lootus Soomaa Rahvuspargi maastikud Lepikvälja maaparandussüsteem Arumäe maaparandussüsteem Lasteaed Trall

9
Müratõkkesein Sotsiaalmajutusüksus Veetorustik Veetorustik Majade tagune kraav Hageri puurkaev-pumpla Äri-ja tootmishooned

6
Koristus- ja puhastusteenus Sulu alajaama piirkond Lepa alajaama Preedi fiider Laeste alajaama fiider 2 Enefit-140 torustik Elamu-ärihoone Projekteerimistööd Soojusenergia kandjad Vee-, sademevee- ja kanalisatsioonitorustikud Aravete koostootmisjaam

5
Mööbel Haldusteenus Kütused Liinide L178 ja L179 juhe AC-120 Kärdla Ühisgümnaasiumi kuur, sepikoda Port Artur 3 Äri-ja kaubanduskeskus Port Artur 1 Korterelamud Orjaku sadama matkarada Soojuse ost

4
Haanja valla üldplaneering Puurkaev-pumpla ja ühisveetorustik

3
Tänavavalgustus Keila jõgi Leemeti ja Vana-Õngu teed Võnnu seltsimaja Avalike ja ärialade teemaplaneering Küttepuud TLÜ Keeltemaja Keila jõe vasakharu Soodla kivisild

2
Sademeveekollektor Elamud Kalakasvatushoone Korterelamu