Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. veebruar 2003
AS Eesti Energia Jaotusvõrk kuulutab välja avatud vähempakkumise raamhankeks - liitumis- ja mõõtepunktide kilpide paigaldamine ja peakaitsmete vahetamine Rapla piirkonnas. Lisainformatsioon: 1. ca 120 tk liitumis- ja mõõtepunkti kilbi paigaldamine ja ca 80 tk peakaitse vahetamine. 2.Lisatingimused: 2.1.Maksumus peab sisaldama järgmisi kulutusi: Kulutused kõigile seadmetele ja materjalidele (v.a. arvestid ja programmkellad ning plommid, mille annab üle tellija),Põhimaterjalid (liitumiskilbid, kaitselülitid, voolutrafod täpsusklassiga 0.2S, õhu- ja maakaabel) kooskõlastada Tellijaga Kulutused transpordivahenditele ja mehhanismidele. Kõiki tööde, asjaajamise ja halduskulusid (objektiga tutvumine, katkestused- töökäsud- lülitamised, kooskõlastused jms.) materjalide hanget, kohaletoomist ja logistikat samuti vanade arvestite ja programmkellade tähistamist ja Tellijale tagastamist . Tellijale esitatavat nõutud tehnilist dokumentatsiooni vastavalt normidele (sh.elektripaigaldise kasutuselevõtukontroll, mõõtmiste protokollid, skeemid, arvestite töökorraldused jms.) Objektidel tehtud tööde teostusjoonised-dokumentatsioon on arvestatud pingestamiseks vajaliku tehnilise dokumentatsiooni ja hindamise dokumentide sisse ja eraldi ei tasustata. Lisakulutused-tööd ei kuulu akteerimisele. Märkus: Nõuetekohaselt vormistatud eraldi projekt tellitakse ainult üksikutele suurematele objektidele. 2.2. Rekonstrueerimisel täita objektile koostatud tehniliste tingimuste ja objektide tehniliste tüüplahenduste nõudeid ja Eesti Energia AS võrgustandardeid ( s.h.\' 0,4 kV liitumispunkt ja Vahelduvvoolu elektrienergia mõõtmine EE 10421629 ST 8:2001) ja EEI nõudeid 2.3.Seadmed ja materjalid, mis kuuluvad utiliseerimisele, utiliseeritakse korras, milles lepitakse kokku eduka pakkujaga sõlmitavas lepingus. 2.4. Pakkumise esitaja peab vastama Elektriohutusseaduses ja Töötervishoiu- ja ohutuse seaduses ning nende rakendusmäärustes ja Eesti Energia Elektripaigaldiste käidu ohutusjuhendis toodud nõuetele, s.h. olema elektritööde ettevõtja, kelle elektritööd juhib vastavat pädevustunnistust omav elektritööd juhtiv isik. Enne tööde algust peab Töövõtja esitama Tellijale kirjalikult elektritööd juhtivate isikute nimed ja andmed nende kvalifikatsiooni kohta . Elektritööde ettevõtja vastutab oma töötajate kvalifikatsiooni eest. Nõuetele mittevastava töö korral (kvalifikatsiooni mittevastavuse korral) on Tellijal õigus leping lõpetada. Vana võrguosa etapiviisilisel väljavahetamisel toimuvat uue paigaldise pingestamist tuleb lugeda järelevalve all toimuvaks pingestamiseks, mille ohutuse ja käidu eest võtab vastutuse endale ehitaja kuni dokumentatsiooni ja tööde üleandmise-vastuvõtmise akti kinnitamiseni. 2.5. Töövõtjalt nõuda klientide teavitamist enne tööde algust ,korrektse tööriietuse kandmist, enda viisakat esitlemist ja töötõendi-isikut tõendava dokumendi esitamist, samuti töökoha koristamist peale tööd. Klientide pretensioonide lahendamine tööde kvaliteedi ja ebakorrektse suhtlemise eest jätta töövõtjale. Rekonstrueerimistöödel tehtud heakorra jm.muudatused taastada nõuetele vastavalt ja tarbijaga kooskõlastatult. Demonteeritud arvestikatted jätta tarbija soovil tarbijale või utiliseerida. 2.6. Tööde kohta vormistada akt iga kuu lõpus. Kui esimese kahe kuu töömaht on alla 50%, siis lõpetatakse leping. 2.7.Varasemate plommide eemaldamise või elektrienergia varguse avastamisel kutsuda enne töö algust operatiivselt kohale Tellija esindaja või käituda saadud vastuse alusel. 2.8.Hanketööd iga konkreetse arvestussüsteemi rekonstrueerimisel ja liitumiskilbi väljaehitamisel , samuti eraldi tööna tellitud peakaitsmete vahetusel sisaldab erinevaid töid, mille kohta esitatakse objekti tellimusega koos objekti tööde maht ja vajadusel tehnilised tingimused. Enne tööde algust Töövõtja esitab Tellijale objekti hinna kalkulatsiooni kooskõlastamiseks. 2.9. Arvestite, programmkellade, katete ja kaitsmete plommimine Tellija identifitseeritud plommidega. Tellija annab töövõtjale üle Roto-Seal plastplommid ja vastavate plommitangide matriitsid (lepingu kohta 1 tk.). Töövõtja poolt on plommitangid. Kasutamata plommid ja tangide matriitsid tagastab Töövõtja tööde lõpus. Enne plommimist kontrollida elektriliste ühenduste kvaliteeti ja arvestussüsteemi lugemise õigsust, samuti mõõtmata elektrienergia tarbimise puudumist, siis programmeerida programmkell ja, plommida mõõtmata ahelad (peakaitse, arvesti, voolutrafod, programmkell, katted jms). Peale plommimist vastutab Töövõtja kehtivate plommide olemasolul arvestussüsteemide lugemise õigsuse eest garantiiaja jooksul (välja arvatud arvesti, programmkella, voolutrafode ekspertiisis tuvastatud hiljem tekkinud rike) Töövõtulepingus määratakse vastutus üleantud seadmete-plommide kasutamisel. Nende rikkumisel või kadumisel Töövõtja kompenseerib nende maksumuse. Objektile anda ehitusjärgne garantii kestvusega vähemalt kaks aastat . Garantiiajal esinenud puuduse kõrvaldamisaeg peab olema vähem kui 36 tundi alates puudusest teatamisest, kui igakordselt ei ole kirjalikult kokku lepitud teisiti. Kui Töövõtja ei likvideeri garantiiajal esinenud puudusi nõutud aja, on Tellijal õigus lasta see teha kolmandal isikul Töövõtja kulul; 2.10. Tellimuste täitmise tähtaeg: Täidetud töökorraldused ja andmikud esitada hiljemalt 5 tööpäeva jooksul (kalendrikuu viimasete päevade omad uue kuu esimesel tööpäeval)peale tegemist Tellijale kontrollimiseks ja sisestamiseks andmebaasi. 2.11. Andmik peab olema korrektselt täidetud ja loetava käekirjaga kirjutatud. Tellija antud nimekirjas või blanketil oleva info mittevastavuse korral teha kohapeal lisamärkmed ja esitada need koos andmikuga. Liitumispunkti andmike koostamisel maapiirkonnas mõõta ka liitumispunktide X-Y koordinaadid . Mõõtmistel kasutada GPS asukoha määrajat , mille parameetrid kooskõlastada JV mõõteteenuste osakonnas Tallinnas, Kadaka tee 63, kontaktisik Margus Sirel, tel. 05084113. Täidetud (Paides, Pärnuvälja tn3 GIS inseneri juures täpsustatud) andmikud esitada koos arvestivahetuse töökorraldustega (kalendrikuu viimaste päevade omad uue kuu esimesel tööpäeval) peale tegemist Tellijale kontrollimiseks ja sisestamiseks andmebaasi. Andmiku koostamisel andmetega eksimisel teeb Töövõtja uue andmiku omal kulul. 2.12. Töövõtja vastutab tööde kvaliteedi ja mõõtesüsteemi lugemise õigsuse eest. Töövõtja poolt plommitud valesti ühendatud või valesti lugeva mõõtesüsteemi avastamisel Töövõtja maksab Tellijale leppetrahvi 1500.- krooni ja hüvitabTellijale objektil vähem mõõdetud elektrienergia koguse maksumuse objektil kehtivate tariifide järgi. Vähem mõõdetud elektrienergia kogus arvutatakse töökorraldusel olnud arvesti algnäidu ja puuduse avastamise kuupäeval arvestil oleva näidu ning mõõtesüsteemi kontrolli aktis toodud vähem mõõtmise % alusel. 2.13. Hanketingimused Tellijal on õigus 30 päevase etteütlemisajaga suurendada või vähendada tellitava teenuse mahtu kuni 30%. Tellija määrab lepingu realiseerimiseks volitatud isiku(d). Töövõtja määrab lepingu realiseerimiseks volitatud isiku(d). 2.14. Kontaktisik on Rapla-Järva piirkonna mõõteteenuste sektori spetsialist Raivo Kebja, tel. 0-7150549, GSM 051 86 972. 2.15. Objekt tööde nimekiri Tööd peavad sisaldamad halduskulusid,objektiga tutvumist, kooskõlastusi, materjalide hanget ja logistikat. Tööd igal objektil koosnevad alltoodud erinevatest töödest, mille alusel esitatakse konkreetse objekti töö tellimus ja vajadusel tehniline lahendus. Peakaitsmete vahetusi tellitakse ka eraldi tööna. Materjalid peavad sisaldama kõiki montaaziks vajaminevaid abimaterjale. Hankelepingu täitmise tähtaeg on 31. märts 2003. Pakkumise kutsedokumente väljastatakse 5. märtsini AS Eesti Energia Jaotusvõrk Rapla-Järva piirkonnas aadressil Rapla, Paju tn. 3, II korrus tuba 25. Pakkumisest osavõtu soovist teatada 1 päev enne pakkumiste esitamist. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 6. märts 2003 kell 10.00 aadressil Rapla, Paju tn. 3, tuba 25. Täiendav info telefonil 071 50 512, faks 071 50 500, e-post Marge.Pihlak@energia.ee, kontaktisik on Marge Pihlak ja telefonil 071 55 702, faks 071 55 700, e-post Enn.Valdmaa@energia.ee, kontaktisik on Enn Valdmaa.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 715 0512
Map-pin

Asukoht

RAPLAMAA, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil