Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


25. juuni 2003
Riigihangete Amet kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise Riikliku riigihangete registri arendusele. Tööde eesmärgiks on arendada Riigihangete registri infosüsteem kooskõlas järgmiste nõuetega: - Euroopa Liidu direktiiv 2001/78/EC (direktiiv tüüpvormide kasutamise kohta hanketeadete avaldamisel); - Eesti õigusaktid (riigihangete seadus, uue riigihangete seaduse eelnõu, riikliku riigihangete registri põhimäärus). Töö sisu: tarkvara disain ja programmeerimine. Java-põhise veebirakendusega relatsioonilise andmebaasiga (Oracle või Postgre) infosüsteemi arendus. Pakkumismenetluses osalemiseks esitada kirjalikud taotlused aadressil: Kiriku 2, ruum 201, Tallinn 10130, hiljemalt 1. august 2003 kell 10.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1. Taotleja on esitanud kõik nõutud andmed, informatsiooni ja dokumendid. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1. Taotleja esitab kinnituse, et ta on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvestreeritud ja tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. 2. Taotleja kinnitab, et ta on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas, esitades sealjuures ostjale andmed enda poolt viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu suuruse kohta ja andes kirjaliku nõusoleku vastava järelepärimise tegemiseks Maksuametile. 3. Taotleja esitab kinnituse, et tal ei ole viimase kolme aasta jooksul esinenud riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingute rikkumisi või mittenõuetekohast täitmist. 4. Taotleja esitab kinnituse, et tema viimase kolme majandusaasta arendusprojektide keskmine käive ühe aasta kohta on olnud vähemalt 2 miljonit krooni, kusjuures ei arvestata arendusprojekte, kus Taotleja tellis tarkvara disaini- ja programmeerimistööd tervenisti allhanke korras. 5. Taotleja esitab kinnituse, et ta on viimase kolme aasta jooksul arendanud vähemalt kolm selle pakkumise kutse objektile sarnast infosüsteemi, ühe projekti kogumaksumusega vähemalt viissada tuhat krooni, kusjuures ei arvestatata arendusprojekte, kus Taotleja tellis tarkvara disaini- ja programmeerimistööd tervenisti allhanke korras. 6. Taotleja esitab kinnituse, et tal on vajadusel ressurssi määramaks käesolevale hanke objektile vähemalt: - 2 programmeerijat; - 1 disainer-arhitekti; - 1 projektijuhti; - 1 testija; kusjuures, - kõik projekti kaasatavad programmeerijad peavad omama 3 aasta pikkust töökogemust programmeerijana; - vähemalt üks projekti kaasatav programmeerija peab omama 5 aasta pikkust töökogemust programmeerijana; - projekti kaasatav disainer peab omama töökogemust java- veebirakenduste ning relatsiooniliste andmebaaside põhiste infosüsteemide disainimisel vähemalt 3 aastat; - testija ei tohi teha käesolevas projektis disaini-, programmeerimis- ega projektijuhtimistöid; - projekti juhtimine peab toimuma kindla metoodika põhjal ja projekti juht peab olema läbinud selle metoodika koolituse (koolituse läbimise tõend) ning omama praktilisi kogemusi selle metoodika rakendamisel vähemalt kolme käesoleva hanke objektile sarnaste arendusprojektide juhtimisel. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotleja esitab konkursil osalemise avalduse firmablanketil, mis on allkirjastatud ettevõtjat esindama õigustatud isiku poolt ning millel on kinnitus konkursi tingimustega nõustumise kohta. 2. Taotleja esitab kinnituseks Maksuameti kehtiva tõendi, mis ei tohi olla esitamise päeval vanem kui 15 päeva, maksuvõlgnevuste puudumise kohta. 3. Taotleja esitab õiendi tasutud sotsiaalmaksu kohta ning kirjaliku nõusoleku järelepärimiste tegemiseks Maksuametile. 4. Taotleja esitab eraldi (andmed esitada tuleva informatsiooni kohta) punktides 1 ja 3-6 loetletud kinnitused. 5. Taotleja esitab viimase auditeeritud majandusaasta bilansi ja kasumiaruande koos audiitori arvamusega. 6. Taotleja esitab (andmed esitada tuleva informatsiooni kohta) punktis 5 kirjeldatud arendusprojektide detailse kirjelduse koos maksumustega ning punktis 6 kirjeldatud personali elulookirjeldused. 7. Taotleja esitab volikirja juhul, kui tema esindaja ei ole äriregistri B-kaardile kantud isik. 1) Kirjalikud taotlused ja nende juurde kuuluvad dokumendid peavad olema vormistatud eesti keeles 2) Parandused dokumentides peavad olema kinnitatud pakkumisele allakirjutanud isiku allkirjaga; 3) Taotlus, sealhulgas lisad, koopiad, muud pakkumise kutses nõutud dokumendid ja abimaterjalid, tuleb esitada ühes kinnikleebitud ja pitseeritud ümbrikus, rakendades abinõusid, mis välistavad kahtluse taotluse võimalikust eelnevast avamisest; 4) Ümbrikule kantakse järgmised kirjed: - Ostja nimetus ja aadress: Riigihangete Amet Kiriku 2, 10130 Tallinn - märgusõna \' Riikliku riigihangete registri arendus\' - taotleja nimetus ja aadress, - hoiatussõnad \'Mitte avada enne taotluste avamise tähtaega\' 5) Taotleja võtab enda kanda taotluse Riigihangete Ametile õigeaegse üleandmise kogu riski, kaasa arvatud vääramatu jõu (force majeure) toime võimalus. 6) Vastuvõtja annab üleandjale allakirjutatud tähiku pakkumise vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaja kohta; 7) Selgitusi pakkumise kutse dokumentide kohta saab: ·Rahandusministeerium, Raul Ennus, tel (0) 611 3067, e-post raul.ennus@fin.ee; ·Riigihangete amet, Tom Annikve, tel (0) 620 1820, e-post tom.annikve@rha.gov.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 620 1811
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 1. aug 2003
Teostamise tähtaeg 18. dets 2003