Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Ei algatatud KSH detailplaneeringule, mille koostamise eesmärk on lasteaia ehitamine.

18. jaanuar 2011
Pringi küla kinnistu Pringi piirivalvekordon detailplaneeringuga tehakse ettepanek muuta Viimsi valla mandriosa kehtivat üldplaneeringut määrates riigikaitsemaa juhtfunktsiooniga ala üldkasutatavate hoonete alaks (sotsiaalmaa) ja korruseleamute alaks (elamumaa). Detailplaneeringu eesmärgiks on Pringi külla munitsipaallasteaia rajamise võimaldamine ja olemasolevate korrusmajade aluse maa elamumaaks määramine. Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  kuna planeeringuga ette nähtud tegevused ei kuulu olulise keskkonnamõjuga tegevuste hulka. Kehtiva üldplaneeringu kohane riigikaitsemaa juhtfunktsiooniga kinnistu on minetanud oma tähtsuse ja see on otstarbekas võtta efektiivselt kasutusele kohaliku omavalitsuse ülesannete täitmisel. Pringi Piirivalvekordoni kinnistu on tihedalt hoonestatud ja seega ei teki munitsipaallasteaia rajamisega täiendavat koormust kinnistu hoonestustiheduse osas või kinnistu üldilmele. Vanade hoonete lammutamine ja uute tänapäevastele nõuetele vastavate hoonete püstitamine ja kinnistu heakorrastamine omab arvestatavat positiivset mõju piirkonna arengule ja heakorrastatud keskkonna kujunemisele. Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne ka olulist liiklusest tingitud negatiivset mõju, sest juurdepääsutee kavandatavale munitsipaallasteaiale ei teeninda teisi kinnistuid ja see avaneb otse Viimsi-Rohuneeme riigimaanteele. Keskkonnamõju strateegilise algatamise otsuse osas ei ole peetud vajalikuks küsida seisukohta KeHJS § 33 lõikes 6 nimetatud asutustelt, kuid Keskkonnaameti Harju-Järva-Rapla regioon on andnud detailplaneeringu lahendusele kooskõlastava seisukoha. Viimsi Vallavalitsuse korraldusega on võimalik tutvuda Viimsi Vallavalitsuses.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
Viimsi Vallavalitsus , Viimsi, Viimsi vald
+372 606 6805 info@viimsivv.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 606 6863
Map-pin

Asukoht

Pringi, Viimsi vald, HARJUMAA, Eesti
,Pringi, Viimsi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 1,3 ha