Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


01. detsember 2003
Eesti Energia AS, mis tegutseb ettevõtte Jaotusvõrk kaudu, kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise Jaotusvõrgu elektriseadmete hoolduse ja remondi teostamisele ning operatiivkäidu teenuse osutamisele. Hanke piirkonnad: 1. Tallinn-Harju piirkond; 2. Rapla-Järva ja Pärnumaa piirkonnad; 3. Saarte piirkond 1.Tallinn-Harju piirkond - elektriliinide, trafopunktide hooldus ja remont ning Prangli DEJ hooldus ja remont. Tööpiirkonna hanke maht 9900 km elektriliine ja 3800 trafopunkti. 2.Rapla-Järva ja Pärnumaa piirkonnad - elektriliinide, trafopunktide hooldus ja remont. Tööpiirkonna hankemaht 12400 km elektriliine ja 3200 trafopunkti. 3.Saarte piirkond - elektriliinide, trafopunktide hooldus ja remont ning Kärdla DEJ hooldus ja remont. Võimsuslülititega alajaamade hooldus ja remont. Operatiivkäidu teenus. Tööpiirkonna hanke maht 4900 km elektriliine, 1400 trafopunkti ja 18 piirkonna alajaama. Pakkumismenetluses osalemiseks esitada kirjalikud taotlused aadressil: Kadaka tee 63, ruum 221, Tallinn 12915, hiljemalt 8. detsember 2003 kell 12.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1. Taotleja on ettevõtja äriseadustiku tähenduses ning tal on riikliku erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registri registreering elektritöö ettevõtjana. 2. Taotleja on täitnud oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. 3. Taotleja on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. 4. Taotleja ei ole oluliselt rikkunud oma lepingulisi kohustusi Eesti Energia AS ees pakkumise kutse avalikustamisele eelnenud aasta jooksul. 5. Eesti Energia AS ei ole kirjaliku dokumendiga tuvastanud Taotleja (s.h Taotleja osanike/aktsionäride/ esindajate) suhtes asjaolusid, mis põhjustasid või võivad põhjustada Eesti Energia AS usaldamatust Taotleja vastu. 6. Taotleja peab olema tehniliselt kompetentne, omama vajalikku tehnilist varustatust, rahalisi vahendeid ning tegevuslubasid ja/või registreeringuid, mis võimaldavad võtta hanke osutamiseks vajalikke kohustusi. 7. Taotleja ei ole pankrotis või likvideerimisel ja ei ole peatatud tema äritegevust ning tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamist või muud sarnast tegevust. 8. Taotleja aastakäive peab olema vähemalt 10 milj. EEK. 9. Taotleja peab tagama jäätmekäitluse vastavalt kehtivatele õigusaktidele. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1. Taotleja peab esitama järgmised andmed: Taotlus riigihankest osavõtmiseks; 2. Äriregistris ettevõtjana registreerituse kohta; 3. Ettevõtja lühiiseloomustus; 4. Maksuvõlgnevuste puudumine; 5. Töötajate töötasudelt makstud sotsiaalmaksu suurused; 6. Taotleja kohta peab olema võimalik teha järelpärimisi ja küsida taotleja kohta andmeid/informatsiooni Maksuametilt või teistelt õiguspädevatelt institutsioonidelt; 7. Nõuetekohaselt on täidetud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud lepingud; 8. Informatsioon hankes kasutatava personali (A-pädevusega elektritöid juhtivate isikute) ja mehanismide olemasolu kohta; 9. Informatsioon teostatud analoogiliste hangete kohta - elektrivõrkude teenindamine ja remont viimase kolme aasta jooksul; 10. Taotleja informatsioon selle kohta, et ta ei ole pankrotis või likvideerimisel ja ei ole peatatud tema äritegevust ning tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamist või muud sarnast tegevust; 11. 2002. majandusaasta auditeeritud aruanne sh. informatsioon netokäibe kohta; 12. Käesoleva punkti alapunktides 2, 5, 6, 7, 9 esitatud nõuete osas informatsioon alltöövõtjate kohta ja loetelu tööde mahtude kohta taotlejaga seotud hangetes; 13. Informatsioon hankelepingu täitmisel tekkivate jäätmete käitluse kohta. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotlus ja selle lisad peavad koosnema järgmistest dokumentidest ning olema köidetud loetletud järjekorras: Taotlus riigihankest osavõtuks ettevõtja blanketil, allkirjastatuna vastavaid õigusi omava ettevõtja esindaja poolt. 2. Väljavõte äriregistrist (B-kaardi koopia) mitte vanem kuni 30 päeva (arvates riigihankes osavõtu taotluse esitamise kuupäevast). 3. Ettevõtja lühiiseloomustus (essee). 4. Maksuameti õiend võlgnevuste puudumise kohta (mitte vanem kuni 30 päeva - arvates riigihankes osavõtu taotluse esitamise kuupäevast). 5. Tõend, mis sisaldab andmeid viimasel kolmel kalendriaastal töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu (vastavaid õigusi omava ettevõtja esindaja kirjalik kinnitus ettevõtja blanketil). 6. Kirjalik nõusolek, et ostjal on õigus teha järelpärimisi ja küsida taotleja kohta andmeid/informatsiooni Maksuametilt või teistelt õiguspädevatelt institutsioonidelt. 7. Tõendus/kinnitus, et taotleja on viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. 8. Tõendid, mis kinnitavad taotleja vastavust Elektriohutusseaduse (EOS) § 21 nimetatud nõuetele ja elektritööde teostamiseks vajalike mehhanismide olemasolu kohta või esitama vastavasisulise lepingu mehhanisme omava ettevõtjaga; 9. Loetelud analoogiliste hangete kohta viimase kolme aasta jooksul. 10. Taotleja kirjalik kinnitus, et ta ei ole pankrotis või likvideerimisel ja ei ole peatatud tema äritegevust ning tema suhtes ei ole algatatud sundlõpetamist või muud sarnast tegevust. 11. 2002.majandusaasta auditeeritud aruanne. 12. Taotleja peab esitama dokumendid alltöövõtjate kohta (RHS § 24 lg 2 ja § 34 lg 3 p 7) ja loetelu tööde mahtude kohta taotlejaga seotud hangetes. 13. Taotleja peab esitama jäätmeloa jäätmevaldaja õiguste ja kohustuste täitmiseks või vastavasisulise lepingu jäätmeluba omava isikuga. 1. Ostja lähtub selgituste andmisel taotlejale RHS § 50. Kirjalikud küsimused saata faksile 071 54 255. 2. Hankes osalemise taotlused esitada piirkondade kaupa. 3. Kvalifitseeritud pakkujatele teatatakse koos kvalifitseerimise otsusega pakkumise kutse dokumentide (PKD) väljastamise aeg. 4. Raamlepingu kehtivus teenuse osutamisele alates 01.04.04. kuni 31.03.06. (kaks aastat) pikendamisvõimalusega üheks aastaks.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 715 4230 elektrilevi@elektrilevi.ee
Map-pin

Asukoht

ÜLE VABARIIGI, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Elektrivarustus
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 8. dets 2003
Teostamise tähtaeg 31. märts 2006