Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


12. jaanuar 2004
Eesti Energia ASi Iru Elektrijaam kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise kütteõlitorustiku soojendussüsteemi rekonstrueerimisele. Töö iseloomustus: üle viia Iru Elektrijaamas kütteõlimajandi ja peahoone vahelise kütteõlitorustiku elektrisoojendusele. Küttekaabli kasutamine võimaldab soojendust automaatselt sujuvalt reguleerida, vastavalt vajadusele välja või sisse lülitada. Pakkumise kutse dokumentide eest tasumisele kuuluv summa on 500 krooni. Pakkumismenetluses osalemiseks esitada kirjalikud taotlused aadressil: Peterburi tee 105, ruum 301, Maardu 74114, hiljemalt 4. veebruar 2004 kell 13.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: 1. Taotleja ja tema alltöövõtjad on registreeritud äriregistris ja/või erialases registris ning nad vastavad tööde teostamiseks õigusnormidega kehtestatud nõuetele, omavad hanke teostamiseks vajalikke kogemusi, litsentse, lube, tunnistusi jms. 2. Taotleja on maksevõimeline, tema vara ei ole arestitud, ta ei tohi olla pankrotis või likvideerimisel. 3. Taotleja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas. 4. Taotleja omab tehnilist kompetentsust, finantsressursse, varustatust ja kogemusi kavandatava hankelepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks. 5. Taotleja projekti juht omab vähemalt sisult ja mahult sarnaste projektide juhtimise kogemust kolme aasta jooksul. 6. Taotleja on kolme viimase aasta jooksul nõuetekohaselt täitnud kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud. Nõuetekohaselt täidetuks loetakse kõik hankelepingud mille mittetäitmise osas ei ole olemas jõustunud kohtuotsust. 7. Taotleja omab kolme viimase aasta jooksul positiivset töökogemust vähemalt sisult ja mahult kolmel samalaadsel objektil. Positiivse töökogemusena käsitletakse lepinguliste tööde teostamist viisil, mis on täielikus kooskõlas lepingu tingimustega ning ostjapoolsete pretensioonide puudumist taotleja varasemate lepinguliste tööde suhtes. 8. Taotleja viimase kolme majandusaasta realiseerimise netokäive on vähemalt 4 miljonit krooni aastas. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1. Taotleja kvalifitseeritakse kui ta kvalifikatsioon vastab nõutud tingimustele ja esitatud dokumentides ei esine sisulisi kõrvalekaldumisi pakkumise kutses esitatud tingimustest. 2. Ostjal on õigus taotlejat mitte kvalifitseerida juhul, kui taotleja jätab mõne punktis 2. loetletud dokumendi, kinnituse või informatsiooni esitamata või esitatud dokument, kinnitus või informatsioon ei vasta sisuliselt sellele esitatud nõuetele. 3. Ostjal on õigus taotlejat mitte kvalifitseerida juhul, kui taotleja ei vasta tegutsemiseks vastavas valdkonnas õigusaktidega esitatud nõuetele või kui taotleja majanduslik seisund või tehniline kompetentsus ei vasta ostja poolt esitatud nõuetele. 4. Ostja kõrvaldab taotleja pakkumiselt igal ajal kui selgub, et taotleja on esitanud valeandmeid või võltsinud dokumente. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Taotluse esitamise avaldus. 2. Taotleja rekvisiidid, kontaktisik(ud). 3. Kolme (3) viimase aasta taotluse objektile sisult ja mahult sarnaste objektide nimekiri ühes vastutavate isikute kontaktandmetega. 4. Taotleja viimase kolme majandusaasta auditeeritud aruande väljavõttena bilanss ja kasumiaruanne, koopiad. 5. Taotleja ja tema alltöövõtja(te) kehtiv (alates 01.01.2004) äriregistri B-kaardi koopia. 6. Taotleja kirjalik õiend alltöövõtu firmade nimedega ja nende poolt teostatavate tööde loetelud ning tööde osakaal protsentides kogu tööde mahust. 7. Maksuameti õiend maksuvõlgnevuse puudumise kohta seisuga 01.01.2004, taotleja poolt viimasel kolmel aastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksu suuruse kohta või taotleja kirjalik nõusolek vastava järelepärimise tegemiseks õiguspädevale institutsioonile. 8. Tõend(id) taotleja ja tema alltöövõtja(te) Riikliku Erinõuetega Tegevusaladel Tegutsevate Ettevõtjate Registrisse (RETTER) kande kohta. 9. Taotleja kirjalik kinnitus selle kohta, et ta omab hanke teostamiseks töövahendeid ja -ruume. 10. Projekti juhi CV, mis näitab kogemust taotlusele sarnaste projektide juhtimisel. 11. Taotleja kirjalik kinnitus nõusoleku kohta sõlmida ostja kasuks töö perioodiks vastutuskindlustuse leping. 12. Vähemalt B-klassi pädevusnõuetele vastava elektritööde loa või Tehnilise Järelevalve Inspektsiooni registreerimistõendi koopia. 13. Vähemalt B-klassi elektritöid juhtiva isiku pädevustunnistuse koopia. 14. Taotleja poolt osutatavate teenuste kvaliteeti tagavate meetmete kirjeldust, vajaduse korral nende tõendamist. 15. Taotleja kirjalik nõusolek esitada enne tööde algust pangagarantiikiri tööde teostuse tagatise kohta mahus 10% Lepingu hinnast. 16. Taotleja kirjalik kinnitus oma vastavuse kohta punktis (Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded) toodud tingimustele. 17. Ostja nõudel esitatavad selgitused, täpsustused jms.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 3222 iru@energia.ee
Map-pin

Asukoht

MAARDU, HARJUMAA, Eesti
 MAARDU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Rekonstrueerimine
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 4. veebr 2004
Teostamise tähtaeg 13. sept 2004