Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


13. juuni 2005
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet kuulutab välja avatud pakkumise Pääsküla Raamatukogu mööbli hankimisele koos paigaldusega töövõtu meetodil. Arhitektid MURU ja PERE OÜ poolt 2005. aastal on koostatud sisekujundusprojekt ? mööbel ja sisustuse spetsifikatsiooni. Tööde maht ülalnimetatud dokumentide alusel : 1. Pääskula Raamatukogu mööbli ja teisaldatava sisustuse hankimine vastavalt PKD Lisas 1.1. esitatud spetsifikatsioonile; 2. tarnitava mööbli paigaldamine kuni kasutusvalmiduseni, nõuetekohase täitedokumentatsiooni (sh paigaldusjoonised, hooldus- ja kasutusjuhendid) koostamine ja üleandmine Ostjale; 3. tööpiirkonna koristamine ja puhastamine, samuti muud tööd hanke eesmärgist lähtudes; 4. Pakkuja ülesandeks on samuti mööbli paigaldustöödeks vajaliku kvalifikatsiooniga tööjõu, materjalide ja töövahendite hankimine, tööpiirkonnas tööohutuse ning töökaitse nõuete täitmise tagamine, samuti kõik inventari ja seadmete tulevaseks kasutamiseks vajalikud mõõdistus-, häälestus-, katsetus- ja seadistustööd, ning Tellija nõudmistest ja ettekirjutustest tulenevad tööd, mille eest Ostja ei pea täiendavalt tasuma. Eriküsimused peab Pakkuja kooskõlastama projekteerija ja Ostja esindajatega. Mööbli paigaldustööde teostamisel tuleb järgida hea paigaldustava printsiipe. Ostja jätab endale õiguse asendada töid ja mahtusid pakkumise maksumuse piires kui ka vähendada tööde mahtusid vastavalt 2005 aasta rahaliste vahendite olemasolule. Hankes tehtavate tööde maht on määratletud PKD Lisas 1.1. Tööd tuleb läbi viia valmisehitatud hoone viimistlustööd katkestamata. Tarne tähtaeg on lõpeb 22. juuli 2005. Nõutavad tagatised ja garantiid: 1. Pakkumise tagatise 5 000 (viis tuhat) kroonile, mille olemasolu tuleb tõendada krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusseltsi garantiiga või on nimetatud rahasumma deponeeritud Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti arvele SEB Eesti Ühispangas, a/a 10002027744007, kood 401 (selgitus: Pääsküla Raamatukogu mööblihanke tagatis J RH viitenumber 019883) ja peab olema jõus vähemalt pakkumise jõusoleku tähtaja jooksul. 2. Pakkuja peab esitama koos pakkumisega seadusliku või volitatud isiku kirjaliku nõusoleku firma blanketil andmaks garantiiperioodi tagatiseks 2 % (kaks protsenti) riigihanke pakkumise maksumusest, näidates ära tagatise vormi ja garantiitagatise kehtivuse aja, mis peab olema võrdne garantiiperioodi kestusega. Garantiiperiood algab tööde ülevaatuse aktile allakirjutamise päevale järgnevast päevast. Pakkumise kutse dokumendid väljastatakse 1 (ühe) tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates Pakkujatele, kes on Ostjale esitanud vastava kirjaliku taotluse ja tasunud pakkumise kutse dokumentide eest tasu 600 (kuussada) krooni Tallinna Linnaehituse AS a/a nr 10022009571003, märksõna all \'Pääsküla raamatukogu\' ja esitanud Ostja esindajale panga poolt kinnitatud maksekorralduse koopia. Lisainformatsioon: Tallinna Linnaehituse AS, Tatjana Petrova, projektijuht, tel. 677 1786, faks 677 1777, e-post: tatjan@tle.ee. Pakkumised esitada hiljemalt 22. juuni 2005 kell 11.00.

Objektiga seotud ettevõtted

Sisekujundusprojekt
Briefcase
+372 565 1015 peeter@peeterpere.ee
Tellija
Briefcase
+372 645 7170 muinsuskaitse@tallinnlv.ee
Tellija esindaja
Briefcase
+372 677 1770 tle@tle.ee
Map-pin

Asukoht

Pärnu mnt 480a
Pääsküla, TALLINN, Eesti
Pärnu mnt 480a,Pääsküla, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Tarnimine
Blueprint

Omadused

Tarne tähtaeg 22. juuli 2005
Esitamise tähtaeg 22. juuni 2005