Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


20. juuni 2005
AS Elektriteenused kuulutab välja avatud pakkumise kaeve- ja taastamistöödele (mullatööd) Tartu linnas. Lisainformatsioon: Pakkumiste hindamine 1.1 Tellija jätab endale õiguse tagasi lükata ükskõik milline pakkumine või kõik pakkumised igal ajal enne raamlepingu sõlmimist juhul kui pakkumine ja/või pakkuja kvalifikatsioon ei vasta esitatud nõuetele või kui pakkumise on esitanud vähem kui kaks pakkujat. Kõik pakkumised lükatakse tagasi ka juhul kui pakkumistes näidatud hinnad ületavad mõistliku väljakujunenud hinnataseme piirkonnas, millele pakkumine tehti. Teade kõikide pakkumiste tagasilükkamisest saadetakse kõikidele pakkujatele, kellele anti välja pakkumise kutse dokumendid. Tellija jätab endale õiguse nõuda selgitusi ka pakkumises esinevate üksikute põhjendamatult odavate või põhjendamatult kallite ridade kohta ning vabaduse pidada selliste ridade üle läbirääkimisi ning kokkuleppele mittejõudmise korral raamlepingut mitte sõlmida. 1.2 Ühispakkumised ei ole aktsepteeritavad. 1.3 Hinnapakkumised tuleb esitada vastavalt pakkumise vormile 1.4 Pakkumiste hindamine toimub väärtuspunktidega. 1.5 Pakkumise hindamise kriteeriumid ja nende osakaal: 1.5.1 Reageerimisaja kriteerium 10 Maksimaalne vastuvõetav regeerimisaeg on 24 tundi, sellise regeerimisaja eest saab pakkuja 0 punkti 1.5.2 Elektritöö ettevõtjaks olemise kriteerium 4 Riiklikus erinõuetega tegevusaladel tegutsevate ettevõtjate registris registreeritud ettevõtja saab 4 punkti, sel juhul peavad dokumentidele olema lisatud pädevustunnistuste koopiad. Mitteregistreeritud ettevõtja saab 0 punkti. 1.5.3 Kaeve- ja taastamistööde ühikhindade summa kriteerium 86 Siin summeeritakse pakkumises sisalduvad hinnad. Siinjuures peab pakkuja arvestama, et ebareaalselt kõrge või madala hinnaga ridade osas jätab Tellija endale punktis 1.1 kirjeldatud vabadused 1.6 Pakkumiste hinna avamisel nimetab Tellija vaid ridade hindade summa. Konkreetsete ridade hindu teistele pakkujatele pakkumiste avamise ajal ei avaldata. 1.7 Pakkuja peab arvestama, et väljapakutud ühikhindu ja lepingueelsete läbirääkimiste käigus kokku lepitud ühikhindu lepingu kehtivuse ajal ei tõsteta. 2 Hankeobjekt ja maht 2.1 Hankeobjektiks on kõik Ostja poolt tellitavad kaeve- ja taastetööd, mis osutuvad vajalikuks seoses elektripaigaldiste hooldusega ja avariide likvideerimisega. Nimetatud töid soovib Ostja tellida Tartu linnas. 2.2 Kaevetööde orienteeruv rahaline maht 01.07.2005 kuni 01.04.2006. on: 299 000 EEK 2.3 Avariiolukordade jaoks peab Pakkujal olema valmidus reageerida koheselt. Reageerimisaja all mõeldakse aega, mis kulub alates tellimuse saamisest Ostjalt kuni töö alustamiseni objektil. 2.4 Pakkuja peab arvestama, et kõik kaevetööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused tuleb hankida pakkujal. 2.5 Pakkuja garanteerib tööde teostamise kvaliteedi vastavuses Tartu Linnamajanduse osakonna nõudmistega. Kõik selle punktiga seotud puudused likvideerib Pakkuja omal kulul. 2.6 Pakkuja peab tagama tööde teostamise piirkonnas ohutuse, paigaldama vajalikud liiklusmärgid jmt. 2.7 Kaevetöö sisaldab ka prahi koristamist 2.8 Ostja määrab isikud, kellel on õigus teostada objektidel tööde järelvalvet. 3 Tööde teostamise aeg 3.1 Töid teostatakse raamlepingu sõlmimisest kuni 01.04.2006a. 4 Muud tingimused 4.1 Maksetingimus lõpetatud töö eest on 21 kalendripäeva. Töö lõpetamine fikseeritakse tööde üleandmise aktiga. 4.2 Tagamaks suuremat tarnekindlust ja säilitamaks konkurentsi, on Tellija soov sõlmida raamleping kuni kolme pakkujaga. Pakkumised esitada hiljemalt 01.07.2005.a. kell 14.00 kinnises ümbrikus pealkirjaga \'Kaeve-ja taastamistööd Tartu linnas\' ja hoiatusega \'Mitte avada enne 01.07.2005.a.kell 14.05.\'AS Elektriteenused Ilmatsalu tn.3 , Tartu, ruum315. Hankelepingu täitmise tähtaeg 1. aplill 2006. Pakkumise kutse dokumente väljastatakse 30. juunini 2005 kella 9.00- 15.00 aadressil Ilmatsalu 3, Tartu, ruum 302. Täiendav informatsioon telefonil 71 68 473 või 51 29 887, faks 71 68 206, e-post on zoja.katsajeva@energia.ee , kontaktisisk on Zoja Katšajeva ning telefonil 71 68 258, faks 71 68 206, e-post aimur.vaask@energia.ee , kontaktisisk on Aimur Vaask.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 716 8323 et@energia.ee
Map-pin

Asukoht

TARTU, TARTUMAA, Eesti
,TARTU, Eesti