Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


02. oktoober 2006
AS Eesti Energia korraldab kirjaliku enampakkumise Jõhvi linnas SOMPA tn 36/12 asuva kinnistu registriosa nr. 3652508, katastriüksuse pindala 6716 m², 80 % tootmis- ja 20 % ärimaa müümiseks. Kinnistu oluliseks osaks on ühekorruseline garaaž 17 sõiduautole netopinnaga 277,1 m². Hoone on tühi. Kinnistule on 18.12.2003 kehtestatud detailplaneering. Detailplaneeringuga on lubatud krundile rajada 2 kuni kolmekorruselist ehitist krundi täisehituse protsendiga 22 %. Kinnistu on koormatud tähtajatu isikliku kasutusõigusega elektrivõrgu majandamiseks OÜ Jaotusvõrk kasuks, tähtajatu tasuta teeservituudiga nelja naaberkinnistu kasuks, tähtajatu tasuta veejuhtimisservituudiga nelja naaberkinnistu kasuks. Kinnistul paiknevad enne 1999. a. 1. aprilli rajatud tehnovõrgud ja rajatised, milliste talumiskohustus tuleneb seadusest. Ostja on kohustatud omal kulul: Välja ehitama hoone elektri mõõtekilbi. Kinnistu alghind on 2 000 000 krooni, tagatisraha 50 000 krooni. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevaid andmeid: Soovitava kinnistu nimetus Pakkuja nimi, isiku- või registrikood, elu- või asukoht, postiaadress, elektronpostiaadress ja kontakttelefon Sõnade ja numbritega kirjutatud konkreetne pakkumissumma Eesti kroonides Maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta Eesti Energia AS arveldusarvele nr. 221002155774 Hansapangas Pakkuja kirjalik kinnitus 18.12. 2003 kehtestatud detailplaneeringuga, servituutide ja kasutusõiguste lepingute tingimustega, talumiskohustust nõudvate tehnovõrkudega, objektiga ja selle müügitingimustega tutvumise ja nendega nõustumise kohta. Muud tingimused: Kirjalikud pakkumised tuua või saata aadressile: Eesti Energia AS , Laki 24, 12915 Tallinn hiljemalt 20. oktoobriks 2006. Parimale pakkujale saadetakse teade pakkumise edukaks tunnistamise kohta, millele on lisatud arve ostuhinna tasumiseks. Tagatisraha võetakse arvesse ostuhinna tasumisel. Teistele pakkujatele tagastatakse tagatisraha täies ulatuses 3 pangapäeva jooksul peale parimale pakkujaleedukaks tunnistamise teate saatmisest. Eesti Energia AS ei loe ennast käesoleva enampakkumise kutsega seotuks ja tal on õigus kõik pakkumised tagasi lükata. Ostuhind peab olema tasutud või esitatud Eesti Energia AS poolt aktsepteeritava panga garantii enne müügilepingu ja asjaõiguslepingu sõlmimist. Notaritasu, riigilõivu ja võimaliku notari deposiitarvega seotud kulud tasub ostja. Kui parima pakkumise teinud isik ei sõlmi pärast pakkumise edukaks tunnistamise kirjaliku teate saamist AS Eesti Energia kahe kuu jooksul kinnistu müügilepingut ja asjaõiguslepingut , siis talle tagatisraha ei tagastata. Lisainformatsioon: Väino Nutt tel 71 54 204, 50 56 204 Veiko Kompus tel 71 50 862, 50 65 350.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 46 52 222 info@energia.ee
Map-pin

Asukoht

Sompa 36/12
JÕHVI, IDA-VIRUMAA, Eesti
Sompa 36/12,JÕHVI, Eesti