Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestati uus valla üldplaneering.

17. mai 2010

Kehtestati Audru Vallavolikogu 13.05.2010 määrusega nr 19 uus Audru valla üldplaneering, mille eesmärgiks on valla arengusuundade määramine ja territooriumi maakasutuse planeerimine.
Võrreldes seni kehtinud üldplaneeringutega on uue üldplaneeringu eripärad:
- intensiivsema elamuehituse ja äriotstarbelise maakasutuse suunamine Audru ja Pärnu vahelisele alale (ärialad on kavandatud valdavalt olemasoleva ringraja ja elamute vahele);
- tööstuspiirkonna arendamine Lemmetsa küla ida osas;
- elamuehituseks lubatavate maaüksuste suuruse piiramine, et tagada valdaval osal valla territooriumist looduslähedane ja ajaloolist arengut järgiv hajaasustusviisiline maakasutus ja suunata kompaktsem hoonestus Audru ja Pärnu vahelisele alale ning olemasolevate külakeskuste lähistele;
- Audru poldri piirkonnas maakasutuse reguleerimiseks (enne seal edasiste detailplaneeringute koostamise jätkamise lubamist) poldri ala käsitleva valla osaüldplaneeringu kohustuse määramine, eesmärgiga hinnata täpsema üldplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise koostamise käigus kumulatiivseid mõjusid kogu Audru poldri piirkonnas;
- rohevõrgustiku täpsustamine lähtuvalt kehtivast Pärnu maakonna teemaplaneeringust Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused, eesmärgiga suurendada või ümber suunata üksikutes kohtades varem maakonna tasandil spetsialistide poolt valitud rohevõrgustik;
- ehitustegevuse ja maakasutuse osas täpsete nõuete ja reeglite seadmine, et tagada vallale tõhus administratiivne kontroll.
Üldplaneering määrab lisaks tiheasustuse ja hajaasustuse ning detailplaneeringu kohustusega ala piiri kulgemise. Üldplaneeringuga määratud maakasutuse juhtfunktsioon ehk maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitamistingimused on aluseks edasisele planeeringute koostamisele, maakorraldusele ja ehitustegevusele. Uus üldplaneering on detailplaneeringute koostamise ja projekteerimise (sh projekteerimistingimuste väljastamise) ja maakasutuse määramise aluseks ning loob eeldused maakasutuseks ja ehitustegevuseks. Üldplaneering täpsustab Pärnu maakonna teemaplaneeringut Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused väärtuslike maastike piiride ja rohevõrgustiku haaratud alade suuruse osas. Maakonnaplaneeringuga võrreldes on valdavalt rohealade osakaalu suurendatud. Planeeringu elluviimisest tekkiv mõju on hinnatud Audru valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes, ei ole üldplaneeringu elluviimisest tekkivaid majanduslikke, sotsiaalseid ja kultuurilisi mõjusid eraldi käesolevas üldplaneeringus välja toodud. Kokkuvõttes toetab üldplaneering Audru valla arengukavas aastateks 2001-2012 seatud eesmärkide täitmist, luues nende elluviimisele eeldused ja tagades sealjuures läbi keskkonnatingimuste määramise säästava ja tasakaalustatud keskkonna arengu. Üldplaneeringu järgse arengu kavandamisega ei kaasne seaduse mõistes olulist mõju ette nägevaid objekte.

Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu tellija
Briefcase
+372 447 2783 info@audru.ee
Keskkonnamõjude hindamine
Briefcase
+372 617 7430 entec@entec.ee
Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 617 7430 entec@entec.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 379 km²