Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


22. jaanuar 2007
OÜ Põhivõrk kuulutab välja läbirääkimistega pakkumise Keila 110 kV jaotusseadme renoveerimisele. Hankesse kuulub uue lahtise kahe süsteemiga 110 kV jaotla ehitus, kuhu ühendatakse: 1. seitse olemasolevat 110 kV õhuliini: L017, L111, L112, L178, L179, L180 ja L181; 2. kaks olemasolevat 110/35/10 kV trafot C1T ja C2T võimsustega vastavalt 25 MVA ja 40 MVA; 3. 110 kV süsteemide vaheline võimsuslülitiga lahter; 4. kummalegi süsteemile üks komplekt pingetrafosid. Hanke mahus on ka vajalike kaitse-, juhtimis- ja seiresüsteemide projekteerimine, tarne, ehitus ja seadistus. Tööde ulatus: 1. uue lahtise kahe süsteemiga 110 kV jaotla kümne (10) lahtri ehitus; 2. ehitatakse välja uued välispaigaldusega kommertsmõõtepunktid: a. kaks (2) 10 kV kommertsmõõtepunkti, b. kaks (2) 35 kV kommertsmõõtepunkti; 3. uued omatarbetrafod OT-1, OT-2; 4. renoveerida 110 kV liinide lahtrid. Tööde teostamise tähtaeg on 1. oktoober 2009. Nõutavad tagatised ja garantiid: Pakkumise tagatis 450 000 krooni. Lepingu teostuse tagatis 10 % lepingu maksumusest, Lepingujärgne garantii 2 aastat, garantiiaegne tagatis 2% lepingu maksumusest. OSALEMISE TINGIMUSED **Pakkujate kvalifitseerimise tingimused ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb esitada kvalifikatsiooni hindamiseks: 1. Taotleja peab olema maksevõimeline, tema vara ei tohi olla sekvesteeritud ja tema suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust – esitada taotleja kinnitus. 2. Taotleja peab olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas - esitada andmed taotleja poolt viimasel kolmel aastal kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt sotsiaalmaksu või oma asukohamaa sotsiaalkindlustusmaksu suuruse kohta ja kirjalik nõusolek vastava järelpärimise tegemiseks Maksuametile või muule õiguspädevale institutsioonile. 3. Taotleja peab olema viimase kolme aasta jooksul täitnud nõuetekohaselt kõik riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud – esitada taotleja kinnitus. **Pakkujale esitatavad nõuded äri- või erialases registris registreerituse kohta ja nõutavad dokumendid: 1. Taotleja peab olema registreeritud nende asukohamaa seaduse kohaselt äriregistris või erialases registris või olema andnud vastava ametivande – esitada väljavõte äriregistrist või erialasest registrist või kinnitus vastava ametivande andmise kohta. Eestis registreeritud ettevõtja peab esitama Äriregistri B-kaardi kehtiva koopia; 2. Taotleja, kelle asukoht on Eestis peab omama hanke teostamiseks vajalikku Majandustegevuse registri (MTR, varem RETTER) registreeringut (sh tööstus, elektritöö teostaja) - esitada vastava registreeringu väljavõte või number. Taotleja, kelle asukoht ei ole Eestis, peab tema pakkumise edukaks tunnistamise korral registreerima ennast Majandustegevuse registris (MTR-s) enne lepingu sõlmimist. **Pakkuja majanduslikule seisundile esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: Taotleja viimase kolme majandusaasta keskmine aastakäive peab olema vähemalt 70 milj. krooni ja omakapital peab olema vähemalt 10 milj. krooni - esitada pakkumisele eelneva kolme viimase majandusaasta auditeeritud bilanss ja kasumiaruanne. **Pakkuja tehnilisele kompetentsusele esitatavad tingimused ja nõutavad dokumendid: 1. Taotlejal peavad olema sekundaar- ja primaarsüsteemide projekteerijad, kes on projekteerinud 110 kV või kõrgema pingega projektide primaar- ja sekundaarsüsteeme. Esitada: - sekundaarsüsteemide projekteerijate CV-d, keda taotleja kavatseb sekundaarseadmete s.h releekaitse, abipingesüsteemide, juhtimise- ja seiresüsteemide projekteerimisel kasutada ja milliseid 110 kV projekte on nad varem projekteerinud. - primaarsüsteemide projekteerijate CV-d, keda taotleja kavatseb primaarseadmete projekteerimisel kasutada ja milliseid 110 kV projekte on nad varem projekteerinud. Juhul kui projekteerija pole taotlejaga töölepingulistes suhetes, esitada projekteerijaga sõlmitud kirjalik kokkulepe (võib olla ka eellepingu vormis). 2. Taotlejal peavad olema primaar- ja sekundaarseadmete montaaži teostajad ja seadistajad, kes on teostanud 110 kV või kõrgema pingega primaar- ja sekundaarsüsteemide montaaži ja seadistamist. Esitada: andmed (s.h CV-d) tehniliste töötajate või allhankijate kohta, keda taotleja kavatseb hanke läbiviimisel kasutada, sealhulgas esitada voodiagrammina projekti läbiviimise organisatsioon näidates ära keda taotleja kavatseb kasutada: -primaarosa projekteerimisel; -releekaitse-, abipinge-, juhtimis- ning seire süsteemide projekteerimisel; -eraldi primaar- ja sekundaarseadmete montaažil; -sekundaarseadmete k.a. abipinge-, juhtimis- ning seiresüsteemide seadistamisel. Allhankijate kasutamisel esitada kirjalik kokkulepe allhanke teostamise kohta (võib olla ka eellepingu vormis). 3. Taotlejal peab olema vähemalt üks A-pädevusega elektritöid juhtiv isik. Esitada seda tõendav dokument ja CV. Taotleja, kelle asukoht ei ole Eestis, esitab kinnituse ja võimalusel dokumendid, mis tõendavad, et elektritöid juhtival isikul on olemas pädevus, mis vastab Eestis kehtivale A-pädevusele. 4. Taotlejal peab olema vähemalt üks projektijuht, kes on juhtinud 110 kV või kõrgema pingega projekti. Esitada projektijuhi CV ning kirjalik kokkulepe ja tema poolt realiseeritud projektide kirjeldused. 5. Taotleja peab omama ettevõtte kvaliteedijuhtimise süsteemi. Esitada taotlejale väljastatud ISO 9001 ja ISO 14001 sertifikaatide koopiad. **Muu informatsioon: Kui taotleja on seoses mõne eelmise hankega juba esitanud nõutud dokumendid , ei ole neid vaja uuesti esitada, piisab ainult viitest sellele. Kavandatav riigihankes osalema kutsutavate pakkujate arv on 4. Taotlused esitada hiljemalt 12. märts 2007 kell 11:00. Kvalifitseerunud taotlejatele pakkumise kutse dokumentide esitamise eeldatav tähtpäev on 19. märts 2007. Info ja dokumendid: OÜ Põhivõrk, Jaan Luurmees, projektijuht, Kadaka tee 42, Tallinn, tel. 715 1254, faks 715 1200, e-post: jaan. luurmees@pv.energia.ee.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 715 1222 info@elering.ee
Map-pin

Asukoht

Tutermaa, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
,Tutermaa, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Projekteerimine
  • Ehitustööd
  • Seadmete tarnimine
  • Seadmete monteerimine
Blueprint

Omadused

Taotluste tähtaeg 12. märts 2007
Teostamise tähtaeg 1. okt 2009