Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud detailplaneering elamurajooni rajamiseks.

03. detsember 2018
Kehtestatud Niidi tee 7 detailplaneering. Niidi tee 7 maaüksusel kehtib Kiili Vallavolikogu 23.08.2012 otsusega nr 66 kehtestatud Kubja kinnistu detailplaneering, mis nägi ette 28 elamumaa, 5 transpordimaa, 3 maatulundusmaa ja 1 sotsiaalmaa krundi moodustamise. Kehtiv detailplaneering määras Niidi tee 7 maaüksuse maatulundusmaaks.
Käesoleva detailplaneeringu eesmärgiks on Lähtse külas Niidi tee 7 maaüksuse (katastritunnus 30401:003:0669) jagamine elamumaa sihtotstarbega kruntideks, ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja ühe kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks elamumaa krundi kohta ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Detailplaneeringus nähakse ette 14 krundi moodustamine: 11 elamumaa sihtotstarbega krunti, 1 maatulundusmaa sihtotstarbega krunt ning 2 transpordimaa sihtotstarbega krunti.
Ühtset ehitusjoont ei ole ette nähtud. Hoonestusviis on lahtine. Ehitiste kõrgus on piiratud – elamute suurim lubatud korruselisus on 2 ja katuseharja kõrgus maksimaalselt 9 m ning abihoonete korruselisus on 1 ja kõrgus kuni 4,5 m, Hoonete lubatud katusekalle on 0°... 45°. Ilma detailplaneeringuta võib krundile rajada kuni kaks kuni 20 m² suuruse ehitisealuse pinnaga väikehoonet (nt tööriistakuur, saun, garaaž, varjualune vms). Mõlemale transpordimaa sihtotstarbega krundile on planeeringus ette nähtud asfaltkattega sõidutee, mille kõrval asfaltkattega kergliiklustee. Sõidutee laiuseks vähemalt 5,0 m, kergliiklustee laiuseks vähemalt 2,0 m. Lume koristamise hõlbustamiseks või kraavist turvalisema distantsi hoidmiseks võib kergliiklustee näha ette vahetult sõidutee kõrvale, teineteisest madala äärekiviga eraldatult. Kruntidele pos nr 13 ja pos nr 14 planeeritud sõidu- ja kõnniteed on ette nähtud avalikku kasutusse. Alale tuleb vastavalt vertikaalplaneeringule projekteerida uus kuivendussüsteem, mis tuleb välja ehitada enne elamutele ehituslubade väljastamist.
Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/618
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
+372 644 4414, +372 5287901 info@guruprojekt.ee
Arendaja
Briefcase
+372 504 7588 raivo.syndema@mail.ee
Map-pin

Asukoht

Niidu tee 7
Lähtse, Kiili vald, HARJUMAA, Eesti
Niidu tee 7,Lähtse, Kiili vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 30,17 ha