Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


16. juuli 2007
Tartu Linnavalitsuse linnaplaneerimise ja maakorralduse osakond (Raekoja plats 3, 51003 Tartu, tel 736 1242, faks 736 1164, e-post Lpmko@raad.tartu.ee) kutsub tegema hinnapakkumist riigihankele, mis korraldatakse Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu geoaluse koostamiseks. Geoalus koostatakse Tartu Linnavalitsuse 14. novembri 2006. a korralduse nr. 1702 ja Tartu Linnavalitsuse 11. juuli 2007. a korralduse nr. 895 alusel ning vastavalt Tartu Linnavalitsuse 12. detsembri 2006. a määrusega nr 32 kehtestatud "Digitaalselt teostatavate geodeetiliste, kartograafiliste ja maakorralduslike mõõdistustööde tegemise korrale" Geoalusel mõõdistada kogu olemasolev situatsioon. Geoalusel peab olema mõõdistatud ja uuritud lisaks maapealsetele situatsioonielementidele kõik tehnovõrgud. Geoalusel peab kajastuma valmimise hetkel kehtivad maakasutuse piirid. Tehnovõrgud tuleb võrguvaldajatega kooskõlastada. Alusplaanile kanda lisaks kõrgusmärkidele ka samakõrgusjooned. Alusplaan koostada täpsusega M 1:500, esitada 2 eksemplaris, digifaili üleandmise formaat on Microstation V7 *.dgn. Mõõdistusala skeem on lisatud failina “ringtee-silla-skeem.jpg” Mõõdistusala pindala on ca 62 hektarit. Tööde esitamise tähtaeg on 60 (kuuskümmend) päeva alates töövõtulepingu sõlmimisest. Nimetatud tähtpäevaks esitatakse geoalus tellijale . Pakkumuse maksumus tuleb esitada Eesti kroonides koos käibemaksuga ja ilma käibemaksuta. Andmed, mida pakkuja peab esitama lisaks pakkumuse maksumusele: 1) vabas vormis kinnitus selle kohta, et ta on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis-, pankroti- ega kohtumenetlust, tema äritegevus ei ole peatatud; 2) vabas vormis kinnitus selle kohta, et pakkujat või tema seaduslikku esindajat ei ole kriminaal- või väärteomenetluses karistatud kuritegeliku ühenduse organiseerimise või sinna kuulumise eest või riigihangete nõuete rikkumise või kelmuse või ametialaste või rahapesualaste süütegude toimepanemise eest ja tema karistusandmed ei ole karistusregistristi seaduse kohaselt kustutatud või karistus on tema elu- või asukohariigi õigusaktide alusel kehtiv; 3) vabas vormis kinnitus selle kohta, et ta ei ole riiklike ega kohalike maksude võlglane; 4) vabas vormis nõusolek järelepärimise tegemiseks Maksu- ja Tolliametile või muule õiguspädevale institutsioonile, kontrollimaks pakkuja vastavust käesolevas hankedokumendis esitatud nõuetele; 5) tõendus selle kohta et pakkuja omab geodeetiliste tööde tegemise litsentsi Pakkumus peab olema jõus 60 päeva, arvates pakkumuse esitamise tähtpäevast. Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused, kui madalaim pakkumuse maksumus ületab ostja poolt planeeritud rahalisi vahendeid. Pakkumus peab olema esitatud kirjalikult kinnises ümbrikus, millel on märgusõna "Ringtee silla ja selle juurdepääsude detailplaneeringu geoalus". Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 25. juuliks 2007. a kella 11:00 linnaplaneerimise ja maakorralduse osakonna sekretärile (tuba 305). Täiendav informatsioon geodeesiateenistuse juhataja- peageodeedi kt Martti Maasikamäe, tel 521 9949.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 736 1242 Lpmko@raad.tartu.ee
Map-pin

Asukoht

TARTU, TARTUMAA, Eesti
,TARTU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Geoloogia, geodeesia
Blueprint

Omadused

Maa-ala ca 62 ha
Esitamise tähtaeg 25. juuli 2007
Teostamise aeg 60 päeva