Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


04. veebruar 2009
Narva linnavalitsuse linnavara- ja majandusamet kuulutab välja eelläbirääkimistega pakkumise tasuta hoonestusõiguse seadmiseks hoonestamata munitsipaalmaale: Kinnistu Kerese tn 48 Narvas: katastritunnus 51106:001:0141, pindala 11 723 m², maa sihtotstarve - sotsiaalmaa 100% (maa sihtotstarvet muuta ei saa), osavõtutasu 1 000 krooni; hoonestusõiguse tähtaeg - 50 aastat. Hoonestusõiguse lisatingimused: • maa-ala kasutamine kodutute loomade varjupaiga rajamiseks; • kodutute loomade püüdmise, vastuvõtmise ja utiliseerimise teenuste osutamine Narva linnale omahinnaga; • nimetatud teenuste hindu võib muuta ainult Narva Linnavalitsuse korralduse alusel mitte varem kui viie (5) aasta pärast arvates ehitise püstitamisest; • hoonestajale antakse võimalus osutada muid teenuseid, millised on seotud loomade ülalpidamise ja hooldamisega; • ehitusprojekti koostamine ja esitamine kinnitamiseks Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kaheteistkümne (12) kuu jooksul alates hoonestusõiguse tekkimise päevast; • ehitise (ehitiste) püstitamine vastavalt kehtestatud detailplaneeringule äriplaanis ettenähtud tähtaegadel; • iga etapi ja ehituse tähtaegade mittetäitmisel või mittetähtaegsel täitmisel maksab hoonestaja trahvi suuruses 50 000 krooni; • trahvi tasumine ei vabasta hoonestajat lepinguliste kohustuste täitmisest. Pakkumisel saavad osaleda füüsilised ja juriidilised isikud. Pakkumises peab olema kirjalik nõusolek kõigi kehtestatud lisatingimustega, samuti alljärgnevad dokumendid: 1. äriplaan koos järgmiste andmetega: - ehituse maht (m³), planeeritav hoonestuspind (m²), ehitise püstitamise planeeritavad tähtajad (kuudes), planeeritavad investeeringud (tuhandetes kroonides); - eskiisprojekt; - planeeritavate investeeringute tähtajad ja sihtotstarve. 2. Osaleja suutlikkuse tõendamine vajalike rahastajate leidmisel, finantseerimisallikad. 3. Juriidilisel isikul koopia registrikaardist, äriregistri poolt originaalpitseriga tõestatud koopia põhikirjast ja äriühingu põhikirja kohase pädeva organi hoonestusõiguse seadmise pakkumisel osalemiseks, vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel ning esindajale volituste andmiseks, ning füüsilisel isikul pass ja selle koopia. 4. Esindamise puhul esindamisõigust tõendavad dokumendid, esindaja passi koopia. 5. Maksu- ja Tolliameti õiend maksuvõlgnevuse puudumise kohta seisuga 01.12.2008.a; 6. Asukohajärgse kohtu tõend, et pakkuja suhtes ei ole algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlust seisuga 01.01.2009.a; 7. 2007. a majandusaasta aruanne koos lisadega (vastavalt seadusele) ja 2008. a III kvartali vahebilanss ning kasumiaruanne; 8. Panga poolt originaalpitseriga tõestatud maksekorralduste koopiad osavõtutasu tasumise kohta. Eelläbirääkimistega pakkumises osalemiseks tuleb esitada linnavara- ja majandusameti sekretärile, Peetri plats 3 (IV korrus), 20308 Narva, 04. märtsini 2009 kella 12.00 kinnises ümbrikus pakkumine, märkides ümbrikule ainult kinnistu aadressi. Notariaalse hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel kannab hoonestaja sellega kaasnevad kulud. Osavõtutasu ei tagastata. Osavõtutasu peab laekuma Linnavara- ja Majandusameti a/a nr 10220034433015 AS SEB Eesti Ühispank, kood 401, vähemalt 3 päeva enne pakkumiste esitamist. Info telefonidel 35 99 151, 35 99 156, e-post: varamajandus@narva.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 3599155 linnamajandus@narva.ee
Map-pin

Asukoht

Kerese 48
NARVA, IDA-VIRUMAA, Eesti
Kerese 48,NARVA, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Uusehitus