Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


21. oktoober 2009
Saue Vallavalitsus teatab et 29.10.2009 kuni 26.11.2009 toimub Saue vallamajas Liidumäe 1 ja Priidiku kinnistute detailplaneering. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on muuta kinnistute maasihtotstarve äri-, tootmis-, transpordi- ja sotsiaalmaaks, jagada kinnistud 18-ks krundiks ning anda ehitusõigus ja hoonestustingimused äri- ja tootmishoonete rajamiseks. Ühtlasi määratakse detailplaneeringus üldised maakasutustingimused ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsude, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus. Planeeritavatele kruntidele lubatakse kuni 2 hoonet, kõrgusega kuni 12 meetrit ja korruselisus kuni 2 korrust. Detailplaneering näeb ette kehtiva Saue valla üldplaneeringu osalist muutmist. Detailplaneeringuga muudetakse Jõgisoo külas üldplaneeringu järgne maatulundusmaa äri- ja tootmismaaks. Üldplaneeringu muutva detailplaneeringu algatamisel on lähtutud sellest, et Tallinn-Pärnu-Ikla maanteega piirnev ala on läbi varem algatatud planeeringute muutumas äri- ja tootmispiirkonnaks. Planeeritava ala koosseisu kuuluva Priidiku 1 kinnistu lõunanurk jääb Saue valla üldplaneeringu kohaselt rohevõrgustiku koridori ja kinnistud on osaliselt kaetud metsaalaga. Planeeringualal viidi läbi OÜ Hendrikson&Ko poolt keskkonnamõjude hindamise ekspertarvamus. Ekspertide arvamuse kohaselt detailplaneeringus kavandatud ehitiste väljaehitamine on keskkonnakaitse seisukohalt võimalik ning seda juhul, kui maa-alal planeeritavate tegevuste elluviimisel arvestatakse keskkonnamõjude hindamise ekspertarvamuses toodud keskkonnakaitseliste ettepanekutega. Rohevõrgustiku koridoris ei anta planeeringuga hoonetele ehitusõigust.

Objektiga seotud ettevõtted

Planeeringu koostaja
Briefcase
+372 626 4100 kprojekt@kprojekt.ee
Planeeringu algataja
Briefcase
Saue Vallavalitsus , Laagri, Saue vald
+372 679 6880
Map-pin

Asukoht

Jõgisoo, Saue vald, HARJUMAA, Eesti
 Jõgisoo, Saue vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Maa-ala 25,4 ha