Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Konkurss kinnistute arendamiseks.

20. aprill 2010

AS Tallinna Tööstuspargid (edaspidi: “Omanik”) kuulutab käesolevaga välja eelläbirääkimistega konkursi Omanikule kuuluvate kinnistute arendamiseks:
Konkursi eesmärk ja üldsätted:
-Konkursi eesmärgiks on välja selgitada lähtuvalt konkursi hindamiskriteeriumitest parim pakkumine kinnistute koormamiseks hoonestusõigusega koos vastavate kinnistute väljaostuõigusega ja/või parim kinnistute ostupakkumine. Konkursil osaleja (pakkuja) ning tema poolt esitatav pakkumine peavad vastama käesoleva konkursi tingimustega kehtestatud nõuetele.
-Omanik juhindub konkursi läbiviimisel võlaõigusseadusega konkursi läbiviimisele kehtestatud nõuetest.
-.Kinnistute hoonestusõigusega koormamise ja/või müügi eesmärgiks on tagada kinnistute kasutamine tööstuslikul otstarbel, sh tagada kinnistute arendamise kaudu tööhõive suurendamine.
-Konkursi korras müüakse kuni üks kolmandik (1/3) kõigist kinnistutest. Omanik jätab endale otsustusõiguse otsustada sõltuvalt nõuetekohaselt esitatud pakkumistest iga kinnistu osas eraldi, kas vastava kinnistu arendamine toimub kinnistu koormamise teel hoonestusõigusega koos väljaostuõigusega või kinnistu müügi teel.
-Konkursil iga kinnistu osas parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse kas hoonestusõiguse seadmise leping koos väljaostuõigusega ja hoonestusõiguse hüpoteegiga koormamise leping või kinnistu müügileping, kinnistu reaalkoormatise, hüpoteegi ja ostueesõigusega koormamise leping, lähtudes Omandaja poolt väljatöötatud lepingu projektidest, mis on konkursi tingimuste lisaks ning millega on konkursist osavõtjatel võimalik tutvuda AS Tallinna Tööstuspargid veebiküljel.
-Omanikul on õigus konkursist loobuda või muuta konkursi tingimusi, teatades sellest samal viisil nagu on avaldatud konkursi teade, samuti informeerides konkursile pakkumise esitanud isikuid kirjalikult konkursist loobumisest või konkursi tingimuste muutmisest. Konkursist loobumise korral tagastatakse kõik tasutud osavõtutasud ja tagatisrahad; konkursi tingimuste muutmise korral tagastatakse osavõtutasu ja tagatisraha isikule, kes muudatuse tõttu võtab esitatud pakkumise tagasi või kelle pakkumine ei vasta muudatuste tõttu konkursi tingimustele.

Osavõtutasu, tagatisraha ja pakkumise alghind:

-Pakkuja on kohustatud tasuma konkursil osalemise eest iga kinnistu osas, mille osas ta pakkumise esitab, tagatisraha summas 1% vastava kinnistu müügi alghinnast Omaniku arveldusarvele AS SEB Pank 10220109103018 hiljemalt pakkumise esitamise tähtajaks. Parimaks tunnistatud pakkumise esitanud pakkuja poolt tasutud tagatisraha jääb Omanikuga sõlmitavate lepingute järgselt pakkuja poolt tasumisele kuuluvate summade katteks. Ülejäänud pakkujatele tagastatakse tagatisraha 5 päeva jooksul arvates nende pakkumise tagasilükkamisest või vastava kinnistu osas parima pakkumise valimise otsuse tegemisest.
-Kinnistule seatava hoonestusõiguse aastatasu pakkumise alghinnaks on Tondiraba tööstuspargis 60.- krooni ja Betooni tööstuspargis 90.-krooni kinnistu iga ruutmeetri kohta (millele lisandub käibemaks 20%). Pakkuja peab arvestama asjaoluga, et hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimisel kuulub Omanikule ettemaksuna tasumisele kolme (3) aasta hoonestusõiguse aastatasu.
-Hoonestusõigusega koormatud kinnistu edasise müügi alghinnaks on Tondiraba tööstuspargis 700.-krooni ja Betooni tööstuspargis 990.-krooni iga ruutmeetri kohta (millele lisandub käibemaks 20%).
-Hoonestusõiguse tasu koos kinnistu väljaostuõiguse tasuga, samuti kinnistu müügihind sisaldab Omaniku poolset kommunikatsioonide (vesi, kanalisatsioon, elekter.) väljaehitamist kuni kinnistu piirini ning arenduspiirkonna siseste
valgustatud teede rajamist vastavalt kehtestatud detailplaneeringule. Hoonestusõiguse tasu koos kinnistu väljaostuõiguse tasuga, samuti kinnistu müügihind ei sisalda kommunikatsioonidega liitumistasusid. Orienteeruv liitumistasu gaasi, vee, kanalisatsiooni, sadevete ja elektriga liitumisega eest on 335 EEK/ m2.Liitumislepingud tuleb vormistada 1 nädala jooksul peale hoonestusõiguse lepingu sõlmimist.

Pakkumise esitamine, pakkumise vormi ja sisunõuded:

-Iga kinnistu arendamiseks tuleb esitada iseseisev pakkumine. Pakkuja võib esitada iga kinnistu osas ühe pakkumise hoonestusõiguse seadmiseks koos väljaostuõigusega.
-Pakkumine tuleb esitada kirjalikus vormis eesti keeles ühes eksemplaris. Pakkumine tuleb esitada kinnises pakendis ning varustatud märksõnaga “AS TALLINNA TÖÖSTUSPARGID ARENDAMISE KONKURSS”, millele on lisatud sulgudes kinnistu registriosa number, mille osas pakkumine esitatakse ning pakkumise esitaja nimi, aadress ja registrikood.
-Pakkuja võib pakkumist muuta, esitades uue konkursi tingimustele vastava pakkumise, või pakkumise tagasi võtta üksnes enne pakkumiste esitamise tähtaja saabumist.
-Pakkumine (koos lisadega) peab olema esitatud ja kohale saabunud aadressil Suur-Sõjamäe 10a 11415 Tallinn. Omanikul on õigus pakkumiste tähtaega pikendada, teatades sellest avalikult ajalehes ning edastades kirjalikud teated kõigile pakkumise esitanud isikutele.
-Pakkumine peab olema varustatud tiitellehe ja sisukorraga, kõik lehed peavad olema nummerdatud ja allkirjastatud pakkuja nimel tegutsemiseks esindusõigust omava isiku poolt.
-Pakkumine peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:
-Pakkuja nime, registrikoodi, asukohta, aadressi, kontakttelefoni, faksi ja e-maili aadressi, samuti pakkuja esindaja nime ning viidet esindusõiguse alusele;
-kinnistu registriosa numbrit, aadressi, pindala, sihtotstarvet ja katastritunnust, mille osas pakkumine esitatakse;
-kinnistule hoonestusõiguse seadmise eest pakutavat hoonestusõiguse aastatasu suurust ja väljaostuõiguse kasutamisel tasutava väljaostuhinna suurust või kinnistu ostuhinda, mis peab olema väljendatud Eesti kroonides nii numbriliselt kui ka sõnadega;
-märget selle kohta, millise tähtaja jooksul arvates konkursi tulemuste alusel lepingute sõlmimisest alustab arendaja kinnistul äriplaanis kirjeldatud tööstuslikku tootmist või teenindust ning milliseks tähtajaks ja millises ulatuses tagatakse äriplaanis fikseeritud ulatuses tööhõive.

Konkursi tingimuste ning arendatavate kinnistute kohta täiendavate selgituste ja informatsiooni saamiseks tuleb pöörduda omaniku esindaja IVAR LINDPERE poole.(AADRESS: Suur-sõjamäe 10a 11415 Tallinn), E-mail info@ltp.ee või GSM 50 230 77.

Vaata täpsemalt   www.ltp.ee/index.php?page=118    


Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 683 7954 aire@ltp.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 20. mai 2010