Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020.

14. mai 2010

Tallinna Keskkonnaamet teatab, et Tallinna Linnavalitsus jättis algatamata Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava aastateks 2010-2020 keskkonnamõju strateegilise hindamise, sest tegevuskavas esitatud olulise keskkonnamõjuga tegevuste puhul on keskkonnamõju hinnatud varasemalt või kui tegevuskava elluviimisel tuvastatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju tegevuste edasisel kavandamisel, hinnatakse keskkonnamõju planeeringute või projektide tasandil.
Tallinna säästva energiamajanduse tegevuskava eesmärk on luua linna energiamajanduse arengule säästva ja jätkusuutliku tegevuse põhimõtteid järgiv kava, mille ellurakendamisel oleksid arvestatud keskkonna-, majanduslikud ja sotsiaalsed aspektid. Tegevuskavas käsitletakse energia säästmise võimalusi Tallinnas ja antakse tegevussuunad Tallinna energiamajanduse arendamiseks kuni 2020. aastani.
Arengukava koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (aadress Harju tn 13, 10130 Tallinn), koostaja on ÅF-Estivo AS (aadress Väike-Ameerika 8, 10129 Tallinn) ning arengukava võtab vastu Tallinna Linnavolikogu (aadress Vana-Viru tn 12, 15080 Tallinn).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimine arengukava koostamisel ei ole vajalik, sest:
1. tegevuskava lähtub strateegiast "Tallinn 2025", mis on pikaajalise ajaperspektiiviga kontseptuaalne alusdokument Tallinna edasiseks arenguks ja arendamiseks. Strateegias on ühe strateegilise valiku ja prioriteedina nimetatud energiasäästlikkust ja energeetilist mitmekesisust. Strateegia "Tallinn 2025" läbivaatamisel ja uuendamisel on läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine;
2. tegevuskava lähtub üldisest suundumusest vähendada energia tarbimist ja kasvuhoonegaaside teket linnas ning suurendada taastuvenergia osakaalu. Tegevuskava rakendamise eesmärgiks on olemasolevate tehnoloogiate ja tarbimise ökonoomsemaks muutmisega tõsta energia tarbimise efektiivsust;
3. tegevuskava elluviimine omab üldkokkuvõttes eeldatavalt positiivset mõju, sest eesmärgiks on 2020. aastaks suurendada Tallinnas energia tarbimise efektiivsust 20% võrra, viia taastuvenergia osa energiatarbimises kuni 20%-ni ja vähendada atmosfääri paisatava CO2 heitkogust 20% võrra;
4. tegevuskavas energiasäästu eesmärkide täitmiseks toodud tegevuste puhul ei saa tuvastada eeldatavalt olulise negatiivse keskkonnamõju avaldumist, mis tingiks tegevuskava keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise vajaduse. Tegevuskava tasemel ei ole esitatud konkreetseid tegevusi sellisel kujul, mille puhul oleks võimalik täpsemalt hinnata nende mõjude olulisuse ulatust, sh näiteks olulise negatiivse keskkonnamõjuga tootmis- või ehitustegevust, millega kaasneks keskkonnaseisundi kahjustumist, sh vee, pinnase, õhu saastatust, olulist jäätmetekke ja müratasemete suurenemist;
5. tegevuskavas esitatud tegevuste puhul viiakse läbi keskkonnamõju strateegilised hindamised ja keskkonnamõju hindamised vastavate planeeringute või projektide tasandil, kui tuvastatakse eeldatavalt oluline keskkonnamõju tegevuste edasisel kavandamisel.
Tegevuskava keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega saab tutvuda Tallinna Keskkonnaametis, Harju tn 13, esmaspäeviti kella 14.00 kuni 18.00 ja neljapäeviti kella 9.00 kuni 12.00 ning Tallinna Keskkonnaameti kodulehel aadressil http://www.tallinn.ee/est/g6212s38530.


Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 640 4572 keskkonnaamet@tallinnlv.ee
Tööde teostaja
Briefcase
+372 605 3150 estivo@afconsult.com
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Hard-hat

Tööd objektil