Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Jäätmeveo konkurss.

18. mai 2010

Are, Halinga, ja Sauga Vallavalitsuste poolt moodustatud ühiskomisjon kuulutab välja avatud pakkumise ”Ainuõiguse andmine korraldatud jäätmeveoks Are, Halinga Sauga valdades” vedaja leidmiseks. Veopiirkonna moodustavad Are, Halinga ja Sauga valdade territooriumid. Veetavateks jäätmeteks on segaolmejäätmed.
Ainuõiguse andjateks viieks aastaks on Are Vallavalitsus (registrikood 75004671) Pärivere 17, Are alevik, Are vald, 87301 Pärnumaa; Halinga Vallavalitsus (registrikood 75001767) Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi, 87201 Pärnumaa; Sauga Vallavalitsus (registrikood 75009622) Selja tee 1a, Sauga alevik, 85008 Pärnumaa.
Pakkuja kvalifitseerimise tingimusteks on:
1. pakkuja majanduslik seisund ja tehniline kompetentsus peavad võimaldama teostada häireteta konkursi objektiks olevad tööd;
2. pakkuja peab olema registreeritud Äriregistris
3. pakkuja omab jäätmeluba olmejäätmete veoks;
4. pakkuja on maksevõimeline, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimis­menetlust ega tehtud pankrotiotsust;
5. pakkuja on täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
6 pakkuja omandis või kasutuses peavad olema konkursi objektiks olevate tööde teostamiseks vajalikud tehniliselt korras jäätmeveokid või eellepingud vastavate jäätmeveokite kasutusõiguse kohta alates 01.09.2010. a.;
7. jäätmeveokitega peab olema võimalik teenindada kõiki Are, Halinga ja Sauga valdade majapidamisi ning tühjendada kutsedokumentide Lisas 2 esitatud kogumismahuteid;
8. jäätmeveokite vanus ei tohi 01.09.2010. a. seisuga olla suurem kui 10 aastat.
9. pakkuja ei tohi esitada konkursi raames ühist pakkumist, kui ta on esitanud pakkumise üksi, samuti ei tohi pakkuja esitada mitut ühist pakkumist koos erinevate ühispakkujatega, olla lepingu sõlmimisel teise pakkuja alltöövõtjaks ega nimetada alltöövõtjaks teist pakkujat. Samuti ei ole lubatud mitme pakkumise esitamine ühelt ettevõtjalt. Ettevõtjad, keda „Konkurentsiseaduse” §2 lõike 3 mõistes võib lugeda üheks ettevõtjaks, võivad konkursil esitada kokku ühe pakkumise;
10. pakkuja on nõus sõlmima ainuõiguse perioodiks ametialase vastutuskindlustuse lepingu või pangagarantii tema pakkumise edukaks tunnistamisel hüvituspiiriga 100 000 krooni;
11. pakkujal on olemas rakendatavate ohutusmeetmete ja õnnetuste tagajärgede leevendamise meetmete plaan
Pakkumisaegne nõutav tagatis on 15 000 krooni. Pakkumiskutse dokumendid väljastatakse alates 20.05.2010.a elektroonselt tasuta hiljemalt kolme tööpäeva jooksul, saates selleks vastavasisulise taotluse E-posti aadressile tiit.t@halingavald.ee  Pakkumised esitada Halinga Vallavalitsusele, ruum nr 13 (Uus tn 53, Pärnu-Jaagupi, 87201 Pärnu maakond) eesti keeles vastavalt pakkumiskutse dokumentides toodud nõuetele hiljemalt 01.07.2010 kell 10.00.
 


Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 1861 arevald@hot.ee
Briefcase
Halinga Vallavalitsus , Pärnu-Jaagupi, Põhja-Pärnumaa vald
+372 447 3700 halinga@halingavald.ee
Briefcase
+372 446 1085 sauga@sauga.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNUMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 1. juuli 2010