Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Kehtestatud valla üldplaneering.

02. august 2013
Jõhvi Vallavolikogu on kehtestanud Jõhvi valla üldplaneeringu. Üldplaneeringu koostamise eesmärgiks oli lähtuvalt säästvast ja tasakaalustatud arengust valla ruumilise arengu põhimõtete kujundamine, võimalike majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine. Jõhvi valla üldplaneering on koostatud kogu valla territooriumi kohta. Jõhvi valla tänane territoorium moodustus Jõhvi valla ja linna ühinemisel 2005. aastal. Nii linnal kui vallal oli varem koostatud üldplaneeringud. Kehtestatav üldplaneering ühildab varem koostatud planeeringud ja kaasajastada arengusuundi tekkinud vallale kui tervikule. Jõhvi valla üldplaneeringuga sätestatakse maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehitustingimused Jõhvi vallas, täpsustatakse Ida-Viru maakonna teemaplaneeringus kavandatud rohelise võrgustiku tuumaalade ja koridoride piire, tehakse ettepanekud uute alade ja objektide kaitse alla võtmiseks ning nähakse ette detailplaneeringu koostamise vajadus ja juhud määratakse miljööväärtuslik ala, hoonestuse kõrgused ja valla liikluskorraldus. Üldplaneeringu koostamisel on võetud arvesse keskkonnamõju strateegilise hindamise tulemusi.
Üldplaneeringu kehtestamise määrusega, üldplaneeringu materjalidega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Jõhvi valla kodulehel planeeringute registris (www.johvi.ee->avaleht->planeeringute register->alida ÜP-3) või otselingilt: http://www.johvi.ee/johvi_valla_yldplaneering_2013.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 336 3741 johvi@johvi.ee
Map-pin

Asukoht

Jõhvi vald, IDA-VIRUMAA, Eesti
,Jõhvi vald, Eesti