Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering pere- ja ärihoonete rajamiseks.

04. oktoober 2013
Pärnu Linnavalitsuse planeerimisosakond teatab, et 4. oktoobrist kuni 28. oktoobrini 2013 toimub Pärnu linnapiiri, Nooda tn ja Mõrra tn vahelise ala detailplaneeringu avalik väljapanek. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada maa-ala kruntideks, korrastada maakasutust ning selgitada välja võimalikud ehitusmahud pere- ja ärihoonete rajamiseks ning neile ehitusõiguse määramiseks. 545m².  Planeeringuala on jagatud kokku 29 positsiooninumbriga krundiks, kogupinnaga 42 545 m².
Detailplaneeringuga tehakse ettepanek jagada olemasolev reformimata riigimaa:
• 22 elamumaa sihtotstarbega krundiks 1 kuni 2-korruseliste ühepereelamute või kuni kahe korteriga elamute ehitamiseks, millede suurused jäävad vahemikku 942 m2 – 1196 m². Detailplaneering määrab kruntide kasutamise sihtotstarbeks 100% pereelamumaa (EP), mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtfunktsioonile väikeelamumaa (EE).
• üheks 4008 m² suurusega ärimaa sihtotstarbega krundiks, ühe kuni kahekorruselise eralasteaia rajamiseks. Detailplaneering määrab krundi kasutamise sihtotstarbeks 100% teadus-, haridus- ja lasteasutuste maa (AH), mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtfunktsioonile ärimaa (Ä).
• üheks 5024 m² suurusega üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks, mis paikneb planeeringuala keskel ja kuhu rajatakse haljasala koos mänguväljakuga ning kergliiklusteedega. Detailplaneering määrab kruntide kasutamise sihtotstarbeks 100% haljasala, pargimaa (HP), mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele üldmaa (Üm).
• kolmeks transpordimaa sihtotstarbega krundiks –, suurusega 3885 m² (olemasolev Nooda tänav); suurusega 2379 m² (moodustatav tänav aadressi ettepanekuga Võrgunõela tänav) ja suurusega 2637 m² (olemasolev Pappsaare tee). Detailplaneeringuga on kruntide kasutamise sihtotstarbeks määratud 100% tee ja tänava maa (LT), mis vastab Pärnu linna üldplaneeringus kasutatavale maakasutuse juhtfunktsioonile transpordimaa (L).
Jätkuvalt riigi omandis olevale maale moodustatakse kokku 27 krunti.
Lisaks eelnevale tehakse kõnesoleva detailplaneeringuga ettepanek jagada olemasolev Mõrra tn 9 elamumaa krunt kaheks väikeelamumaa (EE) juhtotstarbega krundiks suurustega 889m² ja 775m².

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 4448200 linnavalitsus@parnu.ee
Detailplaneerimine
Briefcase
+372 445 9570, +372 5200013 urmas@arcus.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil