Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange aerokaamera süsteemi uuendamiseks. Tähtaeg 11. september.

06. august 2015
Maa-amet kuulutab välja võistleva dialoogi Aerokaamera süsteemi uuendamiseks.
Hanke objektiks on Hankija valduses oleva suureformaadilise digitaalse aerokaamera süsteemi (edaspidi AS) uuendamine.
AS olulised parameetrid:
1) sensor peab jäädvustama maapinna kujutisi samaaegselt kolmes nähtava valguse spektrialas (sinine, roheline, punane) ja lähiinfrapuna spektrialas;
2) sensori pildinurk risti lennusuunaga peab olema vahemikus 57° kuni 78°;
3) sensori tegelike pikslite arv risti lennusuunaga peab olema selline, et kujutise jäädvustamisel kõrgusel 2500 m on piksli mõlema külje pikkus (lahutusvõime) maapinnal peale esmast töötlust 20 cm või väiksem (lahutusvõime suurem).
AS koosneb:
1) lennukomponendist, mille olulisteks osadeks on vähemalt sensor, sensori güro¬stabiilne alus, sensori asukoha ja asendi mõõtesüsteem, lennukomponendi töö kontrolli ja juhtimise süsteem ning mälumoodulid koos kogu lennul vajaliku tarkvaraga;
2) maapealsest komponendist, mille olulisteks osadeks on andmete lennukomponendist mahalaadi¬miseks vajalik riist- ja tarkvara ning lennu planeerimiseks, andmete järeltöötluseks ja visualiseerimiseks vajalik tarkvara.
Kõik pakutava eseme osad peavad olema uued ja kasutamata.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 1 150 000 €.
Tööde kestus: 6 kuud.
Pakkumusel osalemiseks nõutakse tagatist 11 500 (üksteist tuhat viissada) eurot. Tagatis tuleb esitada koos pakkumusega.
Pakkuja tõendab tagatise olemasolu krediidi- või finantseerimisasutuse või kindlustusandja garantiiga või nimetatud rahasumma deponeerimisega Maa-ameti kontole ühele järgnevatest:
Swedbank - EE932200221023778606
SEB - EE891010220034796011
Nordea Bank - EE701700017001577198
Danske Bank - EE403300333416110002
Ülekande tegemisel märkida viitenumbriks 2800082200.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 11. september 2015 kell 13:00.
LISATEAVE
  Taotluse koostamisel tuleb lähtuda hanketeatest ja riigihangete seadusest. Taotluse vorm on esitatud taotluse esitamise ettepaneku Lisas 2.
Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku poolt. Volitatud esindajal tuleb lisada allkirjaõigust tõendav volikiri (taotluse esitamise ettepaneku lisa 4 Vorm I).
Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik (välisriigi pakkujad) või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need, lisaks skaneeritud koopiatele eRHR-is, paberkandjal enne pakkumuste esitamise tähtaja möödumist. Erinevuste esinemisel originaali ja koopia vahel loetakse õigeks ning lähtutakse hindamisel originaaldokumentide sisust.
Paberkandjal esitatavad dokumendid tuleb üle anda Maa-ameti kantselei töötajale allkirja vastu käest kätte või saata kullerpostiga aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, enne taotluste esitamise tähtaja möödumist. Paberkandjal dokumendid esitatakse 1 (ühes) kinnises läbipaistmatus pakendis, pakendile tuleb kanda järgmised kirjed:
Maa-amet, Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn
Riigihanke nimetus ja registreerimisnumber
Taotleja nimi, registrikood ja aadress
“Taotlus”
“Mitte avada enne _____________ (taotluste esitamise tähtaeg ja kellaeg)”.
Taotluse dokumentide mahu piirangud e-RHRis on soovitavalt 5MB ühe dokumendi kohta ja 20 MB taotluse kogumahu kohta. Ilma digitaalallkirjata saab e-RHRi kaudu esitada dokumente kogumahus kuni 100 MB. Kui pakkuja poolt esitatavad andmed ületavad ettenähtud andmemahtu, esitab taotleja suuremahulised materjalid vm eraldi mälupulgal või muul andmekandjal hanke eest vastutavale isikule või Maa-ameti kantselei töötajale allkirja vastu käest kätte või saadab kullerpostiga aadressil Mustamäe tee 51, 10621 Tallinn, enne taotluse esitamise tähtpäeva möödumist.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 665 0600 maaamet@maaamet.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 11. september 2015
Tööde kestus 6 kuud