Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering spaahotelli juurdeehituse rajamiseks.

05. märts 2014
19.03.-02.04.2014 on Kuressaare Linnavalitsuse infostendil avalikul väljapanekul Komandandi tn 10b detailplaneering. Detailplaneeringu tutvustav avalik arutelu toimub 19.03.2014 kell 16.00 Kuressaare linnavalitsuse saalis (Tallinna tn 10 II korrus). Planeeringu algatamise tingis soov välja selgitada Tallinna tn 15 kinnistul asuva SPA Grand Rose hotelli laienemisvõimalused Komandandi 10b kinnistule. Hotelli haldaja soovib rajada 80-100 kohalise nõuetekohase kinosaali ja hotellitoad.
Komandandi 10b kinnistu kuulub linnale, sellel asub endine katlamaja, mis 2000 aastal rekonstrueeriti ühiskondlikuks hooneks noortekeskuse ruumivajadusi silmas pidades. Noorte vabaaja veetmise võimaluste parandamise ja noorsootöö korraldamisega seonduvat analüüsides on Linnavalitsus leidnud, et sobiva võimaluse tekkimisel on mõistlik funktsioonid koondada ühte kesksesse asukohta. Selliste arengute valguses ei ole välistatud loobumine Komandandi 10b kinnistust.
Et tegu on Kuressaare vanalinna muinsuskaitsealaga on vastavalt PlanS § 9 lg 91 detailplaneeringu koosseisus esitatud Muinsuskaitseametiga kooskõlastatud detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimused. Detailplaneeringu muinsuskaitse eritingimustes nähakse ette muinsuskaitseala või selle kaitsevööndi säilitamise ning vaadeldavuse ja silueti nähtavuse tagamise nõuded.
Krundi lubatud suurim ehitusalune pind on 620 m², hoonete lubatud suurim kõrgus (m) arvestatuna keskmisest ümbritsevast maapinnast 13m, räästajoone max kõrgus 6,6 m, hoone suurim lubatud arv 1; parkimiskohtade arv (tk) 10 omal krundil, rataste parkla vajadus.
Tallinna tn 15 krundil asuva hotelli juurdeehitusena kavandatav hoonemaht järgib olemasoleva hotellihoone mahtu, materjalikäsitlust ja vormi.
Hoone paigutub Komandandi 10 krundil asuva kortermaja ja Tallinna tn 19 krundile ehitatava katsebasseinihoone vahele mahulise üleminekuna, olles kortermajast madalam ja katsebasseinihoonest kõrgem.
Võrreldes olemasoleva hoonestusega krundil astub ehitusjoon tänava poole astudes krundi piirist kõnnitee laiuse (ca 1,5m) võrra tagasi.
Ehitusprojektide koosseisus näidatakse säilitatav ja kavandatav haljastus vastavalt detailplaneeringulahendusele.
Komandandi 10b tänavapoolsel kinnistupiiril paikneb madal kivimüür, mille parameetrid tuleb projekteerimise käigus määrata selliselt, et välisilme ühtiks Tallinna tn 19 Komandandi tänava poolsele kinnistupiirile rajatava kivimüüriga.
Komandandi 10b ja Tallinna tn 19 vahele piiret ei rajata. Tallinna 17 ja Komandandi 10 elamute suhtes on kinnistu enamuses blokeeritud hoonestusega.
Planeeritavas hoones tuleb tagada normatiivne müratase.
Detailplaneeringu kohaselt on kavandatavaid funktsioone teenindava teedevõrgu, tehnilise infrastruktuuri, avaliku ruumi ja maastiku väljaehitamine  pärast planeeringu kehtestamist arendaja kohustuseks. Peale tehnilise infrastruktuuri rajamist taastada katendid.
Optimaalse ehitusvõimaluse saavutamiseks tuleb kergemini teisaldatavad kommunikatsioonid – vesi, kanalisatsioon, sademevesi ja madalpingekaabel ümber tõsta.
Komandandi 10b hoonet läbiv soojatorustik tuleb hoone lammutamise korral välja ehitada väljaspool hoonestusala selliselt, et oleks tagatud võrgu toimimine. Lahti ühendada ja demonteeerida olemasolev soojustorustik alates Komandandi 10 soojussõlmest kuni Grand Rose SPA soojustorustiku hargnemiseni Komandandi 10b hoones.
Vajadusel sõlmida asjaõigusleping tehnovõrgu koormamiseks kinnistul tehnovõrgu valdaja kasuks.
Ehitise planeerimisel ja projekteerimisel vajalike parkimiskohtade arv määratakse kaalutlusotsuse alusel, lähtudes kavandatava ehitise funktsioonist ja ehitusprojektist.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
SPA Varad OÜ, KURESSAARE
+372 452 4343, +372 504 5411 info@tesman.ee
Map-pin

Asukoht

Komandandi 10b
KURESSAARE, SAAREMAA, Eesti
Komandandi 10b,KURESSAARE, Eesti