Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vedukauto ja paaditreileri ostmiseks. Tähtaeg 5. mai.

20. aprill 2016
Politsei- ja Piirivalveamet kuulutab välja avatud hanke vedukauto (tugevdatud raamiga maismaasõiduk) ja paaditreileri ostmiseks. Vedukauto (tugevdatud raamiga maismaasõiduk) ja paaditreileri ostmine koos remont- ja hooldustöödega.
Eeldatav maksumus ilma käibemaksuta: 87 306 €.
Tööde kestus: 6 kuud.
Pakkumuste esitamise tähtaeg:  05.05.2016 kell 11:00.
Viide projektile: Sisejulgeolekufondi projekt ISFB- 12 "Veesõidukite ja nende transportimiseks vahendite soetamine".
VI.3)  LISATEAVE
  Hankijal on õigus lükata tagasi kõik pakkumused igal ajal enne hankelepingu sõlmimist, kui kõik vastavaks tunnistatud pakkumused ületavad hankelepingu eeldatavat maksumust või hankija reaalseid rahalisi võimalusi või kui hankijale on teatavaks saanud uued asjaolud, mis välistavad või muudavad hankijale ebaotstarbekaks hankemenetluse jätkamise hankedokumentides sätestatud tingimustel (sh muudatused seadusandluses või teistes õigusaktides).
-Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-riigihangete keskkonnas (edaspidi eRHR-is) hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu vääramatu jõud, elektrikatkestused, häired pakkuja või hankija telefoni- või internetiühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sh tarkvara töös. Hankija ei vastuta eRHR-i kasutamisest või mittekasutusest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
-Huvitatud isikud saavad hanketeate ja hankedokumentide kohta küsida selgitusi kirjalikul pöördumisel läbi eRHR-i teabevahetuse lehe. Pöördumine tuleb esitada eesti keeles. Telefoni või e-posti teel esitatud küsimusi vastu ei võeta. Hankija vastab esitatud küsimustele 3 (kolme) tööpäeva jooksul selgituse saamise taotlusest arvates, lisades vastused eRHR-i teabevahetuse lehele. eRHR saadab automaatse teavituse vastuste lisamise kohta kõigile eRHR-is käesoleva riigihanke juurde registreerunud isikutele.
-Juhul kui pakkumus sisaldab sellist teavet, mida pakkuja peab konfidentsiaalseks, tuleb pakkumuses koos vastava põhjendusega ära näidata, milline teave on konfidentsiaalne.
-Hankija lähtub oma eelarvelistest võimalustest hankelepingu sõlmimisel. Hankija sõlmib hankelepingu vastavalt variandi A või B kohta.
-Võrdsete maksumuste puhul, eelistatakse pakkujat, kelle kolme viimase majandusaasta netokäive on suurim.
-SIM-i tagasiside küsimustik: www.siseministeerium.ee/et/tagasiside_riigihangetele.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 612 3000 info@politsei.ee
Map-pin

Asukoht

TALLINN, Eesti
 Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 5. mai 2016
Tööde kestus 6 kuud