Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange torustike ehitamiseks. Tähtaeg 6. mai.

21. aprill 2016
AS Pärnu Vesi kuulutab välja hanke Pärnu linnas Suur-Jõe 47 ja Suur-Jõe 48a torustike ehitamiseks. Hankelepingu esemeks on hankedokumentides kirjeldatud Pärnu linnas Suur-Jõe 47 ja Suur-Jõe 48a torustike rajamine.
Orienteeruvad mahud:
-veetorustiku pikkus on ca 56m
-reoveekanalisatsiooni torustiku pikkus ca 133m
-sademeveekanalisatsiooni torustiku pikkus ca 136m
Täpsemad tingimused hankedokumentides.
Tööde kestus: 70 päeva.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kaks tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele riigihangete registri kaudu kahe tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 06.05.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need skaneerituna läbi registri, kuid nõutud originaaldokumendid edastatakse pakkumuste esitamise tähtajaks hankijale aadressile Vingi 13, Pärnu 80010.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakutud maksumus ei vasta hankija võimalustele.
Hankija võib kvalifitseerunud pakkujatega läbirääkimisi pidada lähteülesande tingimuste ja pakkumuse maksumuse osas, mis protokollitakse.
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, käitub hankija vastavalt riigihangete seaduse § 53.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

Suur-Jõe 47, Suur-Jõe 48a
PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
Suur-Jõe 47, Suur-Jõe 48a PÄRNU, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. mai 2016
Tööde kestus 70 päeva