Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikul väljapanekul detailplaneering elamute ja hoolekandeasutuse ehitamiseks.

12. november 2019
Vastu võetud Harku alevikus Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolse osa ja selle lähiala detailplaneering. Detailplaneeringuga kavandatakse: 25 elamumaa sihtotstarbega krunti, suurustega 1500-2547 m². Elamumaa kruntidele määratakse ehitusõigus ühe üksikelamu ja kuni kahe abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga vastavalt planeeritavate kruntide suurustele 300 m² - 370 m². Elamute suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 8,5 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 5 m ning üks maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Üks sotsiaal- ja ärimaa sihtotstarbega krunt suurusega 13732 m² hoolekandeasutuse rajamiseks. Krundile määratakse ehitusõigus kuni 5 põhihoone ja kuni 3 abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga kuni 6500 m². Põhihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 10 m ja kuni 2 maapealset korrust. Abihoonete suurimaks lubatud kõrguseks maapinnast on planeeritud kuni 7 m ning kuni 1 maapealne korrus. Lubatud katuse kalle on määratud vahemikus 25-45 kraadi. Viis üldkasutatava maa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 915,4 m², 2519,6 m², 2173,6 m², 5277,8 m², 18451,9 m². Üks tootmismaa sihtotstarbega krunt suurusega 31,9 m², planeeritava reoveepumpla tarvis. Kaks transpordimaa sihtotstarbega krunti suurustega vastavalt 4102,5 m² ja 22121,1 m². Juurdepääs planeeritavale alale on lahendatud Instituudi teelt.
Planeeritavate kruntide veevarustus ja kanalisatsioon on lahendatud vastavalt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale tsentraalsete trassidega.
Harku Vallavolikogu 17. oktoobri 2013 otsusega nr 138 kehtestatud üldplaneeringu ning Harku Vallavolikogu 31. mai 2018 otsusega nr 51 kehtestatud Harku valla ehitustingimusi, miljööväärtuslikke alasid ja väärtuslikke maastikke määrava ning tihehoonestusalasid täpsustava teemaplaneeringu kohaselt paikneb Instituudi tee 15 maaüksuse lõunapoolne osa leebe režiimiga looduslikul haljasmaal hajaasustuse piirkonnas. Detailplaneeringuga soovitakse muuta kehtivat üldplaneeringut ja teemaplaneeringut muutes planeeritav ala elamumaa juhtfunktsiooniga tiheasustusalaks koos ärimaa või üldkasutatavate hoonete maa osaga.
Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 28.11.2019–27.12.2019 k.a.
Planeeringuga saab tutvuda Harku vallamajas (Kallaste tn 12, Tabasalu alevik) lahtioleku aegadel, Harku raamatukogus (Instituudi tee 5, Harku alevik) lahtioleku aegadel, Harkujärve Põhikoolis (J.Ventri tee 2, Harkujärve küla) lahtioleku aegadel, veebilehel www.harku.ee, detailplaneeringute veebirakenduses kaart.harku.ee ja otselingil kaart.harku.ee/DP/150803_22/avalik
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Detailplaneerimine
Briefcase
Head OÜ, Viimsi, Viimsi vald
+372 508 3906 info@headandlead.com
Tellija
Briefcase
Baula Arendus OÜ, Harku, Harku vald
+372 56 867 440 info@baula.ee
Map-pin

Asukoht

Instituudi tee 15
Harku, Harku vald, HARJUMAA, Eesti
Instituudi tee 15 Harku, Harku vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Pindala maa-ala 11,5 ha
Objektiga/dokumentidega tutvumine 28.11.2019–27.12.2019