Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange veekulumõõtja ostmiseks. Tähtaeg 22. september.

12. september 2016
AS Pärnu Vesi kuulutab välja hanke portatiivse ja kohtpaikse veekulumõõtja hankeks. Hankelepingu esemeks on ühe uue portatiivse veekulumõõtja soetamine ja ühe uue kohtpaikse veekulumõõtja soetamine koos paigaldusega Reiu veetöötlusjaama (Lätte 8, Pärnu). Hange on jagatud osadeks. Pakkumuse võib esitada ühele või mõlemale osale.
Tööde kestus: 50 päeva.
Hankedokumendid on kättesaadavad riigihangete registrist. Dokumentide allalaadimiseks peab huvitatud isik end Riigihangete registris registreerima. Igal hankementelusel osaleval isikul on õigus taotleda hankijalt täiendavat informatsiooni ja selgitusi hanketeate või hankedokumentide kohta kuni kolm tööpäeva enne pakkumuste esitamise tähtpäeva saabumist. Taotlus tuleb esitada riigihangete registri kaudu. Hankija edastab vastused samaaegselt kõigile hankes osalejatele riigihangete registri kaudu kolme tööpäeva jooksul alates taotluse hankijale laekumisest.
Pakkumuste esitamise tähtaeg: 22.09.2016 kell 11:00.
LISATEAVE
  Objektiga on võimalik tutvuda tööpäevadel kella 9:00 kuni 16:00 eelneval kokkuleppel jaamade juhi Mihkel Erend´iga, tel 5330 7685.
Pakkumus tuleb esitada elektrooniliselt e-riigihangete keskkonnas etteantud struktuuri kohaselt, mis on pakkujale nähtav pakkumuse koostamisel. Pakkumus peab olema digitaalselt allkirjastatud selleks volitusi omava isiku poolt. Juhul, kui digiallkirjastamine ei ole võimalik või pakkumuse koosseisus on originaaldokumente, mida ei ole võimalik esitada elektroonilisel kujul, esitatakse need skaneerituna läbi registri, kuid nõutud originaaldokumendid edastatakse pakkumuste esitamise tähtajaks hankijale aadressile Vingi 13, Pärnu 80010.
Hankija aktsepteerib esitatavate pakkumuse dokumentide osas kõiki üldlevinud dokumendi formaate, nagu .pdf (Portable Document Format), .txt (Text), .rtf (RichTextFormat), .odt (Open Office) ning ka MS Office formaate.
Pakkuja peab arvestama pakkumuse koostamisel e-riigihangete keskkonnast tulenevate nõuete ja piirangutega. Hankija ei vastuta võimalike viivituste, tõrgete või katkestuste eest, mida põhjustavad e-keskkonnas Hankija kontrolli alt väljas olevad asjaolud nagu force majeure, elektrikatkestused, häired Pakkuja või Hankija telefoni või interneti ühenduses või muude elektrooniliste seadmete ja vahendite, sealhulgas tarkvara, töös. Hankija ei vastuta e-keskkonna kasutamisest või mittekasutamisest tekkinud kahjude või saamatajäänud tulu eest.
Hankija jätab endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused juhul, kui pakutud maksumus ei vasta hankija võimalustele.
Hankija võib kvalifitseerunud pakkujatega läbirääkimisi pidada lähteülesande tingimuste ja pakkumuse maksumuse osas.
Kui edukaks tunnistatud pakkumuse esitanud pakkuja võtab hankijast mitteolenevatelpõhjustel oma pakkumuse tagasi või keeldub hankelepingu sõlmimisest hankija poolt mõistlikult määratud tähtajaks, käitub hankija vastavalt riigihangete seaduse § 53.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 445 5660 vesi@pvesi.ee
Map-pin

Asukoht

PÄRNU, PÄRNUMAA, Eesti
,PÄRNU, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 22. september 2016
Tööde kestus 50 päeva