Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


22. detsember 2008
Valga maavanem kuulutab välja kooskõlas riigivaraseaduse ja Vabariigi Valitsuse 01.08.1995.a. määrusega nr 286 kinnitatud “Riigivara võõrandamise kord” ning tulenevalt maavanema 11.12.2008 korraldusest nr 688 langetatud riigivara müügi otsusest neljandat korda avalikul kirjalikul enampakkumisel riigi omandis Valga Maavalitsuse valitsemisel oleva järgneva kinnistu müügi: Hoonestatud kinnistu nimetusega Lai 19 asukohaga Valga linnas Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna registriosa nr 250840, katastritunnus 85401:005:0190, sihtotstarve- sotsiaalmaa maa, pindala 4490 m², maa riigivara registri registreerimisnumber 01000947 koos selle oluliseks osaks oleva administratiivhoone (riigivara registri nr registreerimisnumber 02000323) ja garaažiga (riigivara registri registreerimisnumber 02000324). Maja on arhitektuurimälestis (reg. nr 23329). Enampakkumise alghind 750 000 krooni, tagatisraha 75 000 krooni. Kirjalikud pakkumised esitada kinnises ümbrikus 29.12. 2008.a. kella 8.15-ks Valga Maavalitsusse aadressil Kesk 12, 68207 Valga, kabinet 215 märgusõnaga „Kinnistu Lai 19, Valga enampakkumine”, märkega „MITTE AVADA ENNE 29.12. 2008 kl 8.30”. Kirjalikud enampakkumised avatakse 29.detsembril 2008.a. kell 8.30 Valga Maavalitsuses. Kirjalikul enampakkumisel esitada: 1. avaldus vara ostmiseks enampakkumisel kehtestatud ja protseduurireeglites esitatud tingimustel, kus on näha pakkuja nimi, isiku- või registrikood ja elu- või asukoht, kontakttelefon ning sõnade ja numbritega tehtava pakkumise suurus, pakkumise tegemise kuupäev, pakkumise esitaja allkiri, juriidilise isiku ja füüsilise isiku esindaja puhul volikiri; 2. füüsilise isiku puhul isikut tõendava dokumendi koopia; 3. pakkuja või pakkuja volitatud esindaja poolt allkirjastatud kinnitused selle kohta, et ta on tutvunud varaga, seda iseloomustavate materjalidega ning teadlik vara tehnilisest olukorrast ja ei oma selles osas maavalitsusele pretensioone; 4. tagatisraha tasumist tõendava dokumendi koopia või pangagarantii korral Eesti Panga tegevuslitsentsi omava Eesti krediidiasutuse poolt välja antud tagasivõtmatu pangagarantii; 5. arvelduskonto number, arvelduskonto valdaja (nimi ja isikukood/registrikood) ja panga nimi, kuhu tagastada pakkumisel mittevõitnud pakkujale tagatisraha. Enampakkumisest ei või osa võtta isiklikult ega esindaja kaudu: 1) müügi otsustamise, korraldamise ja enampakkumise läbiviimisega seotud isikud; 2) käesoleva punkti alapunktis 1 nimetatud isikute lähisugulased: vanavanem, vanem, vend, õde, laps ja lapselaps. Tagatisraha tasuda Rahandusministeeriumi a/a 10220034799018, viitenumber 3100059741 ja selgitus Valga Maavalitsus, kirjalik enampakkumine, objekti nimetus, tagatisraha, osaleja nimi. Tagatisraha peab olema laekunud ülalnimetatud arvele hiljemalt kirjaliku pakkumise esitamise tähtpäevaks. Müügileping sõlmitakse isikuga, kes nõustub kehtestatud müügitingimustega ja pakub kõige kõrgemat ostuhinda. Kõik vara müügi vormistamisega seotud kulud kannab ostja. Võõrandatava varaga on võimalik tutvuda eelnevalt kokku leppides telefonil 766 6135 , kontaktisik Helju Hõbe.
Chevron-expand Näita ajalugu

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 766 6111
Map-pin

Asukoht

Lai 19
VALGA, VALGAMAA, Eesti
Lai 19,VALGA, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 29. dets 2008
Arhitektuurimälestis
Maa-ala 4490 m²
Alghind 750000 kr