Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hange vee- ka kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseks. Tähtaeg 16. oktoober.

11. oktoober 2017
Türi Vallavalitsuse hallatav asutus Türi Haldus kuulutab välja hanke „Türi valla Oisu aleviku vee- ka kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine". 1.Käesoleva hanke eesmärk on leida töövõtja Türi valla Oisu aleviku Estonia pst seni ühisvee- ja ühiskanalisatsioonivõimaluseta kinnistutele vastavate liitumispunktide rajamine. Ühisveega liitumiseks rajatakse liitumispunktid Estonia pst 10, 12, 14 16 kinnistutele ja ühiskanalisatsiooniga liitumiseks rajatakse liitumispunktid Estonia pst 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 kinnistutele.
2.Hankelepingu eseme tehniline kirjeldus.
Pakkuja töötab välja rekonstrueerimiseks (ehituseks) tehnilise lahenduse ja esitab pakkumuse vastavalt sellele. Hankemenetluse läbirääkimiste käigus kuulub lahendus hankijaga kooskõlastamisele. Pakkujal on õigus kasutada hankija poolt välja töötatud lahendust (lahenduse skeemi), seda edasi arendades ja täpsustades. Pakkuja poolt pakutud lahendus ei tohi olla nõrgemate tehniliste omadustega (väiksemad kalded, peenemad torustikud, maapinnast väiksem madalus jne) kui hankija esitatud skeemil.
Pakkuja on kohustatud tööpiirkonnaga tutvuma kohapeal, et arvestada kõigi tegelike tingimustega.
Kõik tööd tehakse, kasutades selleks ette nähtud ja üldaktsepteeritud materjale, seadmeid ja tehnoloogiaid.
Hankija on kontrollinud rekonstrueerimiseks vajalike süsteemide rajamise võimalikkust ja leidnud ühe võimaliku variandi. Olemasolevate kanalisatsioonitorustike kõrgus ei võimalda kõigi kinnistute reovee isevoolset ärajuhtimist. Seetõttu on kavas rajada reovee ülepumpla Estonia pst ja Uue tänava ristmiku piirkonda ja reovesi pumbata survetrassi (DE 90) kaudu läbi projekti käigus ehitatava voolurahustikaevu (VR) Uus tn 1 kinnistu juures asuvasse olemasolevasse lõpukaevu (LK). Vajalik on vältida ÜVK rajatiste paigutamist eramaadele ja riigitee maale.
Rajatiste võimalik paiknemine on näidatud asendiskeemil „Oisu kanal 2017 LÜk.dwg". Isevoolse kanalisatsiooni kalle ei tohi olla väiksem kui 5 ‰, st 0,003, ja kinnistutel asuvate hoonete juurest algav reoveekanalisatsiooni torustik ei tohi paikneda kõrgemal kui 1,2 m olemasolevast maapinnast. Kinnistute sees olev kanalisatsioon ei kuulu projekti käigus väljaehitamisele. Küll aga peab olema selle trassiga (kõrgus, pikkus) arvestatud liitumispunktide (liitumiskaevud 3,4,5,6,7,8, 11) kõrguse määramisel. Isevoolsed trassid rajada DE 160 väliskanalisatsioonitorust. Liitumispunktidesse ja trassi käänakutele rajada kaevud. Liitumiseks jätta kaevu 160 mm ots hoonestuse suunas. Isevoolsele trassile pumplasse sisenemisel paigaldada siiber. Liitumiskaevu täpne asukoht ja liitumise otsa suund kooskõlastada töö käigus iga kinnistu omanikuga. Maapinna ja trasside kõrguslik paiknemine on kontrollitud („Kõrgused k.xls"). Torustiku alune , ümbrus ja kattekihid tihendada.
Rajatav ühisveetrass ühendatakse olemasoleva veetorustikuga Estonia pst ja Lasteaia tn ristmiku piirkonnas, ehitatakse plastist veetorust De 50x4,6 mm. Igasse liitumispunkti (Estonia pst 10, 12, 14, 16) maakraan De 32 mm. Kõik liitmikud keevisliitmikud. Veetrassi sügavus maapinnast vähemalt 1,8 m. Trass ümbritseda toru mittekahjustava pinnasega. Maakraani otsa, kui ei toimu kohest liitumist, paigaldada 2 m pikkune korgiga suletud veetoru ja peale katsetamist kaevata o,5 m sügavusele maa alla. Maakraanide asukoht kooskõlastada iga kinnistu valdajaga. Reeglina peab jääma kanalisatsioonikaevu piirkonda.
Näha ette hankija poolt tarnitava reoveepumpla paigaldamine ja ühendamine torustikega. Elektri- ja automaatikaühendused teostab vee-ettevõte ja neid kulutusi mitte pakkuda.
Tööde koosseisu kuulub ka tehnilise lahenduse täpsustamine, kaevamisloa ja vajadusel (riigi)tee kaitsevööndis  taotlemine, teostusmõõdistamine ja vastavate jooniste tegemine (.dwg) ja süsteemide katsetamine.
Tööde koosseisu kuulub haljastuse, teede, sissesõiduteede taastamine vähemalt esialgsel tasemel. Sõiduteede alla ei ole reeglina lubatud vana pinnase paigutamine. Nõuetekohane tihendamine.
Orienteeruvad kogumahud
Isevoolne kanalisatsioon DE 160 ca 225 m
Kanalisatsiooni liitumispunkte 7 tk
Reoveepumpla paigaldus 1 (ei sisalda pumpla maksumust)
Voolurahusti kaev 1
Kontroll- ja nurgakaevud 2
Survekanalisatsioon DE 90 mm ca 55 m
Siiber reoveepumpla ette 1 … 2 tk sõltuvalt ühendusskeemist.
Veetrass DE 50 mm ca 120 m
Vee liitumispunkte DE 32 mm maakraaniga 4 tk
3.Hankelepingu põhilised tingimused
Eduka pakkumuse teinud isikuga sõlmitakse hankeleping.
Hankeleping jõustub selle allkirjastamisest.
Töövõtja teostab kõik tööd pakkumuses näidatud tööde kestvuse jooksul, Hankelepingu sõlmimisel rakendatakse hankedokumendis ja selle lisades toodud nõudeid ja tingimusi.
Kõik hankelepingu täitmisega otseselt ja kaudselt seotud kulud kannab töövõtja, kui hankedokumendist ei tulene teisiti.
Tööd teostatakse nii, et piirkonna elanikele ebamugav olukord objektil on võimalikult lühikesel ajaperioodil.
Hankijal on õigus (rahaliste vahendite mittepiisavuse puhul) muuta teostamisel olevate objektide koosseise ja mahtusid ja tehnilisi lahendusi.
Hankelepingu täitmise hiliseim tähtaeg on 20.11.2017.
Hankelepingut rahastatakse Türi valla eelarvest. Tööde eest tasumine toimub ühekordselt peale objekti lõpetamist ja tellija poolt vastuvõtmist ühekordselt.
Töövõtja annab teostatavatele töödele 2-aastase garantii.
Pakkumused esitada suletud ja hanke nimetusega tähistatud ümbrikus paberkandjal Türi Haldus büroosse F. J. Wiedemanni tn 1, Türi linn, 72210, Türi vald, Järva maakond või elektrooniliselt digitaalselt allkirjastatuna aadressile enn.mager@tyri.ee . 16.10. 2017 kella 13.00-ks. Elektronpostiga esitamisel võtab pakkuja arvesse (pakkujast ja hankijast sõltumatu) võimaliku infolekke ohu.
    Hankija avab pakkumused peale esitamise tähtaega ilma pakkujate juuresolekuta.
    Kontaktandmed, kust on võimalik hankedokumentide sisu kohta täiendavat teavet küsida: enn.mager@tyri.ee, tel +3725077131.
    Hankijal on õigus lükata kõik pakkumused tagasi riigihangete seaduses näidatud juhtudel.

Objektiga seotud ettevõtted

Tellija
Briefcase
+372 385 0277 tyrihaldus@tyri.ee
Map-pin

Asukoht

Oisu, Türi vald, JÄRVAMAA, Eesti
 Oisu, Türi vald, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

  • Veevarustus-, puhastussüsteemid
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 6. oktoober 2017
Tööde lõpp 20. november 2017