Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Avalikustamisel projekteerimistingimuste eelnõu ärihoone ehitamiseks.

01. juuli 2021
Tallinna Linnaplaneerimise Ametile on esitatud projekteerimistingimuste taotlus Ülemiste tee 5 kinnistule ärihoone püstitamiseks ja detailplaneeringus määratud:
1)    hoone kasutamise otstarbe täpsustamiseks;
2)    hoonestusala nihutamiseks;
3)    hoone kõrguse täpsustamiseks;
4)    maa-aluse korruse kavandamiseks (ehituslike tingimuste täpsustamine);
5)    haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtete täpsustamiseks.
Ülemiste tee 5 kinnistu jääb Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneeringu alale, mille kohaselt on kinnistule kavandatud ärimaa sihtotstarve ning ehitusõigus kuni kolme kuni 11-korruselise hoone (büroo ja kaubandus/teenindus) püstitamiseks, krundi täisehituse protsent on kuni 40%. Ülemiste tee 5 krundi suurus on 9728 m² ja lubatud hoonete ehitisealune pind on seega kuni 3891 m². Detailplaneeringus on kavandatud kuni 11-korruselised hooned absoluutkõrgusega kuni 80 m.
Lasnamäe Linnaosa Valitsuses (Pallasti tn 54, I korruse fuajees) on võimalik tutvuda
12. juulist kuni 26.juulini 2021 igal tööpäeval kogu tööaja jooksul:
Ülemiste tee 5 ärihoone püstitamiseks detailplaneeringu olemasolul projekteerimistingimuste eelnõuga.
1. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 26.juuli 2021.
2. Juhul, kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.
Pärast avalikustamise tulemuste selgumist otsustab amet projekteerimistingimuste väljastamise.
Amet avaldab taotluse ja eelnõu materjalid Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee (number DP001910, Tallinna Linnavolikogu 10.12.1998 otsusega nr 174 kehtestatud „Peterburi tee, Tartu mnt ja Ülemiste tee vahelise ala detailplaneering“) samaaegselt avaliku väljapaneku teatega ja tagab materjalide kättesaadavuse avaliku väljapaneku lõpuni.

Objektiga seotud ettevõtted

Omanik
Briefcase
+372 6144920 prokapital@prokapital.ee
Projekteerimine
Briefcase
372 627 9250 info@allianss.eu
Map-pin

Asukoht

Ülemiste tee 5
Lasnamäe linnaosa, TALLINN, Eesti
Ülemiste tee 5 Lasnamäe linnaosa, Eesti
Hard-hat

Tööd objektil

Blueprint

Omadused

Objektiga/dokumentidega tutvumine 12. juuli - 26.juuli 2021