Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst

Hoonestusõiguse konkurss ajaloolisele mõisaaidale edasise kasutaja leidmiseks.

26. november 2019
Tartu Vallavalitsus kuulutas välja hoonestusõiguse konkursi Elistvere külas asuvale ajaloolisele mõisaaidale edasise kasutaja leidmiseks. Endistel aegadel Elistvere mõisa juurde kuulunud ait on Tartu valla omandis ning asub Mõisaaida kinnistul, mille registrinumber on 2520935. Mõisaaida kinnistu koosneb käesoleval ajal Mõisaaida ja Parkla maaüksustest. Hoonestusõiguse seadmise käigus jagatakse kinnistu kaheks iseseisvaks kinnistuks ning hoonestusõigus seatakse vaid sellele kinnistule, millele jääb ait. Tulevane hoonestaja peab arvestama sellega,  et Elistvere mõisaait on tunnistatud kultuurimälestiseks ning ehitus-, remondi- ja korrastustööde tegemisel ja hoone kasutamisel tuleb järgida muinsuskaitse alastes õigusaktides sätestatud ja asjaomaste ametiasutuste poolt püstitatud nõudeid.  
Kinnistu hoonestusõigusega koormamise eesmärgiks on tagada ajaloolise mõisaaida korrastamine ja väljaarendamine ning heaperemehelik ja jätkusuutlik kasutamine erinevate ettevõtlusalaste vm tegevuste läbiviimiseks, mis avaldavad positiivset mõju piirkonna arengule, kohalikule ettevõtluskeskkonnale ja soodustavad tööhõive suurendamist. Konkursil parimaks tunnistatud pakkujaga sõlmitakse hoonestusõiguse seadmise leping.
Käesoleval ajal ei ole kindlaks määratud hoonestusõiguse kestust ning see määratakse konkursi läbiviimise käigus. Hoonestusõigus on tasuline, aastatasu on esimesel viiel aastal võrdne hoonestaja poolt pakkumuses esitatuga ning edaspidi suureneb tasu 3 % aastas. Hoonestusõiguse seadmise lepinguga kaasneb pakkujale investeerimiskohustus vähemalt viieks aastaks. Investeerimiskohustus on seotud pakkuja poolt tehtud pakkumusega ja väljatöötatud äriplaaniga. Investeeringute tegemine on kohustuslik, vastasel juhul on vallal õigus nõuda hoonestusõiguse enda nimele kandmist, s.t hoonestusõigus langeb omanikule tagasi. Osavõtutasu ja tagatisraha konkursil osalemiseks ei nõuta.
Konkursile oodatakse osalema pakkujaid, kes on kantud äriühinguna või välismaa äriühingu filiaalina Eesti äriregistrisse, on füüsilisest isikust ettevõtja, mittetulundusühing või sihtasutus. Pakkujale esitatavad nõuded on leitavad käesolevale teatele lisatud konkursi tingimustes.
Konkursil osalev pakkuja peab esitama kinnistu arendamiseks nõuetekohase pakkumuse. Nõuded pakkumusele ning teistele esitatavatele dokumentidele on leitavad käesolevale teatele lisatud konkursi tingimustes. Muuhulgas peab pakkumus sisaldama pakkuja äriplaani, hoonestusõiguse aastatasu suurust, kinnistule investeeritavat kogusummat viie aasta kohta ja finantseeringuid käsitlevat teavet. Pakkumusest peab nähtuma ka teave, kui pikaks perioodiks soovitakse hoonestusõigust omandada.
Konkursi viib läbi Tartu Vallavalitsus, kes on selleks moodustanud komisjoni. Kontrollitakse pakkujate vastavust kvalifitseerimise tingimustele ja pakkumuste vastavust kehtestatud sisu- ja vorminõuetele. Pakkumuste hindamisel arvestab komisjon ennekõike pakkumuse sisulisi aspekte. Pakkumuste hindamiskriteeriumid ja nende suhteline osakaal on:
a) hoonestusõiguse aastatasu 15%, suurim on parim;
b) esimese viie aasta investeeringud hoone korrastus-, ehitus- ja renoveerimistöödesse 30%, suurim on parim;
c) hoonestusõiguse kestus 10%, vähim on parim;
d) tegevuste mõju valla arengule ja kohalikule tööturule 25%;
e) äriplaan 20%.
Pakkumuste hindamiseks kohaldatavad reeglid on leitavad käesolevale teatele lisatud konkursi tingimustes. Tartu vallal on ka õigus kõik esitatud pakkumused sõltumata põhjusest tagasi lükata ning tunnistada konkurss nurjunuks.
Hoonestaja on kohustatud alustama planeeritavate tegevustega kahe aasta jooksul hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast arvates. Lubatud investeeringud tuleb ellu viia viie aasta jooksul.
Pakkumus tuleb esitada eesti keeles, elektrooniliselt digiallkirjastatuna pakkuja nimel tegutsemiseks esindusõigust omava isiku poolt, e-postiga aadressile tartuvald@tartuvald.ee  ning pakkumuste esitamise tähtaeg on 3. veebruar 2020. Konkursi korraldamise aluseks olevad ning osalejatele ja pakkumustele nõuded sätestavad dokumendid on avaldatud Tartu Vallavalitsuse kodulehel www.tartuvald.ee. Konkursi tingimuste kohta selgituste saamiseks tuleb esitada päring e-posti aadressile tartuvald@tartuvald.ee

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
Tartu Vallavalitsus , Kõrveküla, Tartu vald
+372 733 7750, 510 6363 tartuvald@tartuvald.ee
Map-pin

Asukoht

Kopli 100c
Elistvere, Tartu vald, TARTUMAA, Eesti
Kopli 100c Elistvere, Tartu vald, Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 3. veebruar 2020