Lugupeetud külastaja, andmete täies mahus nägemiseks vajate kasutajaõigusi!

Ehitusobjekti kirjeldus või hanke tekst


10. veebruar 2003
Saaremaa Omavalitsuste Liit kuulutab välja väljakuulutamisega läbirääkimistega pakkumise Saare maakonna rannikuala tsoneeringule. Tööde sisu: rannikuala kasutustingimuste määratlemine ja ühtlustamine, vastava metoodika koostamine. Tsoneering vastavalt koostatud metoodikale ja planeeringute koostamiseks vastava digitaalse andmebaasi loomine. Pakkumismenetluses osalemiseks kirjalikud taotlused esitada aadressil: Lossi 1, ruum 31, Kuressaare 93816, hiljemalt 21. veebruar 2003 kell 12.00. Taotlejate kvalifitseerimise tingimused ja nõuded ning märge informatsiooni ja dokumentide kohta, mis tuleb pakkumismenetluses osalemise kirjalikule taotlusele lisada taotlejate kvalifikatsiooni hindamiseks. Kvalifitseerimise tingimused ja nõuded: A. Taotleja osas: 1) taotleja on juriidiline isik või füüsilisest isikust ettevõtja; 2) taotleja on kantud äriregistrisse; 3) taotleja majandustegevuse üheks osaks on planeeringute koostmine ja planeerimisteenuste osutamine. B. Majandusseisundi ja maksude osas: 1) taotleja on maksuvõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust; 2) taotleja on täitnud kõik kohustused riiklike ja kohalike maksude osas; 3) taotleja on nõuetekohaselt täitnud kõik viimase kolme aasta jooksul riigihangete teostamiseks sõlmitud hankelepingud; 4) taotleja majandusseisund on teenuse osutamiseks vastav. Andmed esitada tuleva informatsiooni kohta: 1. Taotlejal on hanke teostamiseks vastav struktuuriüksus koos erialalse kvalifikatsiooniga spetsialistidega. 2. Taotleja poolt hanke teostamiseks kasutatav tehnika vastab tellitud teenuse osutamiseks vajalikele nõuetele. 3. Taotlejal on pädevus keskkonnamõjude hindamiseks. Andmed esitada tulevate dokumentide kohta: 1. Äriregistri A või B kaart. 2. Õiend selle kohta, et taotleja on maksevõimeline, tema vara ei ole sekvesteeritud, tema suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega tehtud pankrotiotsust. 3. Tõend (originaaleksemplar) asukohajärgsest Maksuametist riiklike ja kohalike maksude tasumise kohta seisuga kuni 30 päeva. 4. Andmed viimasel kolmel kalendriaastal oma töötajatele makstud tasudelt tasutud sotsiaalmaksude tasumise kohta ja kirjalik nõusolek vastava päringu tegemiseks Maksuametile või muule õiguspädevale institutsioonile. 5. Viimase majandusaasta aruanne (bilanss ja kasumiaruanne) või FIE puhul tuludeklaratsioon. 6. Väljavõte taotleja viimase kolme majandusaasta netokäibe kohta, s.h. planeeringute töömahu äranäitamisega. 7. Viimasel kolmel aastal osutatud sarnaste teenuste oletelu, osutamise aja, maksumuse ja tellijate äranäitamisega. 8. Viimasel kolmel aastal teostatud riigihangete loetelu, osutamise aja, maksumuse ja tellijate äranäitamisega. 9. Teenuse osutamisega seotud personali loetelu. 10. Taotleja poolt hanke teostamiseks kasutada kavatsetavate allhankijate andmed. 11. Ülesandele vastav pakkuja nägemus töö teostamisest ca kaks A4 formaadis lehekülge. 12. Teenuse osutamise eest vastutavate isikute kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad. 13. Keskkonnaministeeriumi poolt välja antud keskkonnamõju hindamise tegevuslitsentsi koopia. 14. Kinnitus ametialase vastutuskindlustuse kohta. 15. Pakutava teenuse kvaliteedi tagamise meetmete kirjeldus. Pakkuja kvalifikatsiooni hindamise dokumendid esitatakse eesti keeles. Kõigile võõrkeeles esitatud dokumentidele tuleb lisada nende notariaalselt kinnitatud tõlge eesti keelde. Läbirääkimiste kord: 1. Läbirääkimised on suunatud ostja esitatud teenuse kirjelduse (tsoneeringu metoodika, digitaalse andmebaasi, rannikuala kaitse ja kasutamise) täpsemaks esitamiseks pakkumise kutse dokumendis; 2. Läbirääkimised toimuvad iga taotlejaga eraldi; 3. Saaremaa Omavalitsuste Liitu võivad läbirääkimistel esindada Peeter Arikas, Ludvik Mõtlep, Urve Saar, Maarika Saks, Jüri Pärtel. 4. Taotleja on kohustatud teatama endapoolsed isikud, kes võivad läbirääkimisi pidada. 5. Läbirääkimised toimuvad kas ostja ja taotleja vahel kokku lepitud kohtumiste näol või e-posti vahendusel. 6. Iga läbirääkimise kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla mõlema poole esindajad. 7. Läbirääkimised ja asjasse puutuv informatsioon: kontaktisik Jüri Pärtel, telefon 045 20 560. 8. Läbirääkimiste käiku ja tulemusi ei avaldata teistele osalevatele taotlejatele. 9. Läbirääkimiste tulemused on pakkumise kutse lõpliku vormistamise aluseks.

Objektiga seotud ettevõtted

Pakkumise korraldaja
Briefcase
+372 452 0562 sol@tt.ee
Map-pin

Asukoht

SAAREMAA, Eesti
,Eesti
Blueprint

Omadused

Esitamise tähtaeg 21. veebr 2003
Teostamise tähtaeg 31. dets 2003